Technikum Masażu - 4/5 lat

Technikum Masażu – kierunek kształcenia:

Technik masażysta

Szkoła zapewnia edukację młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
Placówka jest dostosowana do potrzeb słuchaczy z wadą wzroku.

Zapewniamy:

  • specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. rysunki wypukłe, modele),
  • zaadaptowane materiały edukacyjne w druku brajlowskim,
  • opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego

Zapewniamy również indywidualną naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitację wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia.

Pracownia Psychologiczna służy pomocą wszystkim uczniom.

Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zajęcia odbywają się w małych grupach, w nowocześnie wyposażonej pracowni zajęć praktycznych i hydromasażu, a także pracowni anatomii. Zajęcia prowadzą nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową, specjaliści od nauczania osób z niepełnosprawnością wzrokową.
W trakcie nauki słuchacze odbywają miesięczną praktykę zawodową, prowadzoną w różnych zakładach pracy. Na zakończenie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego. W wyniku zdanego egzaminu otrzymują certyfikat i tytuł zawodowy: technik masażysta.
Szkoła posiada upoważnienia, udzielone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów zawodowych w wyżej wymienionych zawodach.
Cykl nauczania w Technikum trwa 4 lata.


Zawód: technik masażysta

Uczniowie/słuchacze zdobywają w trakcie nauki umiejętności w zakresie:

  1. wykonywania masażu medycznego;
  2. wykonywania masażu sportowego;
  3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
  4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Po ukończeniu tego kierunku kształcenia absolwenci, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, znajdują zatrudnienie w placówkach służby zdrowia. Po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł technika masażysty.


Tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu:


Cykl nauczania dla zawodu masażysty wynosi:

  • w technikum – 4 lata
  • w szkole policealnej – 2 lata (4 semestry)