Technikum dla Niewidomych – 4/5 lata

Technikum dla Niewidomych – kierunek kształcenia:

technik programista 

technik informatyk

Szkoła zapewnia edukację młodzieży niewidomej i słabowidzącej.

Placówka jest dostosowana do potrzeb słuchaczy z wadą wzroku.

Zapewniamy:

 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. rysunki wypukłe, modele),
 • zaadaptowane materiały edukacyjne w druku brajlowskim,
 • opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego

Zapewniamy również indywidualną naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitację wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia.

Pracownia Psychologiczna służy pomocą wszystkim uczniom.

Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zajęcia odbywają się w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach komputerowych podłączonych do sieci Internet. Prowadzą je nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodową, specjaliści od nauczania osób z niepełnosprawnością wzrokową.
W trakcie nauki słuchacze odbywają miesięczną praktykę zawodową, prowadzoną w różnych zakładach pracy. Na zakończenie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego. W wyniku zdanego egzaminu otrzymują certyfikat i tytuł zawodowy: technik informatyk.
Szkoła posiada upoważnienia, udzielone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów zawodowych w wyżej wymienionych zawodach.
Cykl nauczania w Technikum trwa 4 lata.
 

Zawód: technik informatyk
Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na duży rozwój technik komputerowych. Technik informatyk posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowania użytkowe, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), projektuje bazy danych oraz strony www i ich oprogramowanie, programuje.

W cyklu kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne takie jak: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych i język angielski zawodowy, a także matematyka i informatyka na poziomie rozszerzonym oraz 4-tygodniowa praktyka zawodowa w firmach związanych z branżą.

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono trzy kwalifikacje:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Technik informatyk, potwierdzając egzaminem teoretycznym i praktycznym kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach:

– Kwalifikacja E.12:
Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

– Kwalifikacja E.13
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

– Kwalifikacja E.14
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy
danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu informatyk oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki, można znaleźć w podstawie programowej nauczania
oraz w programie nauczania dla zawodu technik informatyk (351204)

Cykl nauczania dla zawodu technika informatyka wynosi:

 • w technikum – 4 lata
 • w szkole policealnej – 2 lata (4 semestry)