Szkoły ponadpodstawowe w Laskach

Dojście do szkoły wyłożone jest kostką brukową. W miejscu wymagającym uwagi osoby niewidomej znajdują się wyczuwalne dotykiem wskaźniki powierzchni podłoża - bloki ostrzegawcze z oznaczeniami guzowatymi. Sygnalizują one miejsce, w którym należy skręcić do budynku.

Budynek Szkół Ponadpodstawowych jest parterowy. Centralnym miejscem jest hol, w którym od północy umiejscowione jest wejście główne, z którego korzystają uczniowie. Drugie wejście do holu znajduje się od strony południowej (od strony parkingu) – korzystają z niego pracownicy szkoły oraz osoby z zewnątrz (m.in. rodzice). Przy nim znajduje się dyżurka z dużymi przeszklonymi oknami. Oba wejścia do holu posiadają podjazdy dla uczniów poruszających się na  wózkach.

Z holu odchodzą dwa ciągi komunikacyjne (korytarze), wzdłuż których znajdują się wejścia do sal lekcyjnych, pracowni, pokoju nauczycielskiego czy toalet. Jedna z toalet dostosowana jest dla uczniów poruszających się na wózku. Wzdłuż korytarzy znajdują się bezpieczne poręcze, kontrastujące ze ścianami, co jest dużym ułatwieniem dla uczniów słabo widzących, podobnie framugi drzwi do sal, które pomalowane są kolorem kontrastującym ze ścianami. Każde drzwi opisane są również w brajlu, co ułatwia lokalizację uczniom niewidomym.

W sytuacji zagrożenia lub alarmu budynek posiada trzy dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, dobrze oznaczone, które w sposób sprawny i szybki pozwalają osobom przebywającym w budynku na jego szybkie opuszczenie. W szkole zainstalowany jest radiowęzeł, który pozwala na szybkie przekazanie informacji, ważnego komunikatu do wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

Szkoła posiada w innym budynku dwie pracownie praktycznej nauki zawodu. Są one przestronne i pozwalają na bezpieczne korzystanie i przemieszczanie się uczniów wewnątrz budynku.