Branżowa Szkoła I stopnia – 3 lata

Branżowa Szkoła I stopnia – kierunki kształcenia:

 • rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • ślusarz

Szkoła zapewnia edukację młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
Placówka jest dostosowana do potrzeb słuchaczy z wadą wzroku.

Zapewniamy:

 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. rysunki wypukłe, modele),
 • zaadaptowane materiały edukacyjne w druku brajlowskim,
 • opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego

Zapewniamy również indywidualną naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitację wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia.

Pracownia Psychologiczna służy pomocą wszystkim uczniom.

Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W trakcie nauki słuchacze odbywają miesięczną praktykę zawodową. Na zakończenie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego. W wyniku zdanego egzaminu otrzymują certyfikat zawodowy.
Szkoła posiada upoważnienia, udzielone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów zawodowych.
Cykl nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
 

Zawód: rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Uczniowie zdobywają w trakcie nauki umiejętności w zakresie następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 3. wytwarzania i wykańczania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych;
 4. wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu rękodzielnik wyrobów włókienniczych oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki, można znaleźć w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN,
Tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu
 

Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń

Uczniowie zdobywają w trakcie nauki umiejętności w zakresie następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  – wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
  – wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej  
 2. wykonywania połączeń;
 3. konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu ślusarz oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki, można znaleźć w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN

Tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu