Anna Wietecha

Anna Wietecha (absolwentka szkoły podstawowej w Laskach) doktorem nauk humanistycznych.

3 grudnia 2013 roku w gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona doktorska mgr Anny Wietechy. Dysertacja dotyczyła nowelistyki Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej i Adolfa Dygasińskiego - pisarzy tworzących w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Jej tytuł brzmiał: Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krótkich formach prozatorskich Bolesława Prusa w kontekście poszukiwań twórców nowelistyki końca XIX wieku. Promotorką pracy była prof. dr hab. Ewa Paczoska. Na wstępie zaprezentowała ona sylwetkę doktorantki, po czym Anna Wietecha odczytała (tak zwany) autoreferat. Opowiedziała w nim o zawartości rozprawy i o metodach badawczych, jakie zastosowała. Następnie recenzentki dysertacji zapoznały uczestników z recenzjami rozprawy. Oficjalną część obrad zakończyła odpowiedź doktorantki na uwagi zawarte w recenzjach. Podczas części tajnej Komisja Literaturoznawcza Rady Wydziału Polonistyki UW w 14-osobowym składzie jednomyślnie postanowiła przyznać mgr Annie Wietesze stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Na zakończenie doktorantka złożyła wszystkim obecnym podziękowania za życzliwość i mentalne wsparcie w trakcie pisania pracy, po czym zebrani udali się na wieńczącą uroczystość kolację.

wróć