Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

"Celem naszym jest, by przez racjonalne wychowanie, kształcenie i reedukację prowadzić niewidomych do tego, by mogli być możliwie najbardziej samodzielnymi i samowystarczalnymi członkami społeczeństwa". (matka Elżbieta Róża Czacka)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach zapewnia zdobycie solidnego wykształcenia, osiąganie coraz większej samodzielności oraz nawiązywania i budowania więzi z innymi ludźmi.

Młodzież i dzieci niewidome, słabowidzące, z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, z opóźnieniem intelektualnym, niesprawnością ruchową lub ze spektrum zaburzeń autystycznych uzyskają w naszym Ośrodku możliwość edukacji na różnych poziomach, dostosowanej do ich predyspozycji i umiejętności:

kształcenie przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym,

kształcenie zawodowe na poziomie technikum:

 • technik masażysta
 • technik informatyk
 • technik programista

kształcenie zawodowe na poziomie policealnym:

 • technik masażysta
 • technik tyfloinformatyk
 • technik programista
 • technik administracji

kształcenie zawodowe:

 • rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • ślusarz

kształcenie muzyczne:

 • nauka gry na wybranym instrumencie
 • przedmioty teoretyczne
 • kształcenie organistowskie

kształcenie zawodowe w ramach przysposobienia do pracy – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami,  rozwijają umiejętności z zakresu:

 • ślusarstwa
 • tkactwa
 • stolarstwa
 • plecionkarstwa
 • ceramiki
 • szczotkarstwa i wyrobu mat
 • podstaw ogrodnictwa
 • prac kulinarnych

W całym procesie edukacyjno-wychowawczym ogromną uwagę skupiamy na indywidualnych potrzebach wychowanków oraz na pomocy w osiągnięciu przez nich samodzielności, umożliwiającej im życie w świecie ludzi widzących. Ilość zajęć rewalidacyjnych dostosowana jest do indywidualanych potrzeb naszych wychowanków. Zapewniamy im szeroki zakres zajęć usprawniających:

 • orientacja przestrzenna w wymiarze umożliwiającym osiągnięcie maksymalnej samodzielności w bezpiecznym poruszaniu się z wykorzystaniem białej laski, posiadamy najlepszą w Polsce kadrę nauczycieli OP, którzy przygotowują indywidualny program pracy z uczniem;
 • rehabilitacja wzroku dzieci słabowidzących – rozwijanie umiejętności wykorzystania resztek wzroku m.in. podczas: zabawy, nauki, poruszania się, czynności dnia codziennego;
 • rehabilitacja słuchu dla uczniów z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu – nauka wykorzystywania zachowanej zdolności słyszenia;
 • logopedia – zajęcia obejmują ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne i dykcyjne oraz usprawnianie czucia ułożenia narządów mowy, masaż logopedyczny;
 • hipoterapia i dogoterapia – formy terapii psychoruchowej służące poprawie funkcjonowania dziecka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej;
 • muzykoterapia – formy terapii wykorzystującej muzykę lub jej elementy w celu poprawy zdrowia i funkcjonowania osób z problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej;
 • rehabilitacja ruchowa – ćwiczenia usprawniające m.in. małą i dużą motorykę, narząd równowagi, wprowadzają prawidłowe wzorce ruchowe;
 • gimnastyka korekcyjna (indywidualna lub grupowa) – obejmuje działania o charakterze profilaktycznym, ogólnousprawniającym oraz ćwiczenia korygujące istniejące wady postawy;
 • specjalistyczne zajęcia rozwojowe:

• poranny krąg
• program aktywności Knillów
• elementy metody Orffa i Labana
• elementy metody Dennisona
• elementy pedagogiki zabawy
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
• metoda wzmocnień pozytywnych
• elementy metody integracji sensorycznej
• uczenie się przez naśladownictwo
• terapia ręki

 • nauka pływania, zajęcia korekcyjne i rekreacyjne w wodzie;
 • wycieczki i rajdy rowerowe (na tandemach);
 • zajęcia na siłowni - trening ogólnousprawniający;
 • treningi na nartach biegowych i rolkach;
 • treningi goalballa (rodzaj piłki ręcznej dla osób niewidomych);
 • treningi showdowna (rodzaj tenisa stołowego dla niewidomych).
 • od września 2017r. rusza sekcja judo.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach pełni funkcje dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i diagnostyczne. Wszystkie nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest wykwalifikowana i doświadczona kadra. Zajęcia odbywają się w małych grupach w przyjaznej atmosferze. Posiadamy nowoczesne pracownie przedmiotowe i komputerowe wyposażone w sposób dostępny dla niewidomych i słabowidzących uczniów. Wychowankowie mają możliwość korzystania z odpowiednio adaptowanych podręczników i innych potrzebnych materiałów dydaktycznych (mapy, grafika barwno-dotykowa i in.). Mogą również korzystać z miejscowych zbiorów zgromadzonych w bibliotekach: brajlowskiej, czarnodrukowej i audio.

Po wstępnych kwalifikacjach możliwość skorzystania z oferty nauki języka chińskiego i japońskiego.

Uczniowie przebywający w naszym Ośrodku są pod opieką psychologów. Pozwala to na indywidualne podejście uwzględniające możliwości i potrzeby oraz rozwój uzdolnień każdego wychowanka. Nasi uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę o świecie oraz umiejętności przydatne w życiu.

Zgodnie z wolą założycielki Ośrodka matki Elżbiety Róży Czackiej, dla której najcięższą formą ślepoty była "ślepota duchowa", dbamy o rozwój duchowy naszych wychowanków, szanując indywidualne przekonania religijne. Rozwój duchowy jest jednym z elementów szeroko pojętej rewalidacji. Umożliwia on wykształcenie poczucia własnej wartości, godności, szlachetnego charakteru oraz daje siłę do pokonywania własnych ograniczeń.

Proponujemy naukę w systemie dojazdowym i stacjonarnym. Uczniowie mogą korzystać z internatu. Kameralny, domowy charakter naszej placówki sprzyja ich rozwojowi. Dodatkowo nasi wychowankowie mają zapewnioną opiekę medyczną i stomatologiczną w tym możliwość konsultacji i uzyskania porady specjalistów: pediatry, okulisty, laryngologa, protetyka słuchu.

Proponujemy również tygodniowe turnusy diagnostyczno-rewalidacyjne oraz jednodniowe konsultacje indywidualne i wizyty domowe w ramach działalności Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego Dziecka. Prowadzimy także Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny. Podczas indywidualnych konsultacji opracowujemy diagnozy funkcjonalne i programy rewalidacyjne do realizacji w miejscu zamieszkania.

Nasze placówki:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego i Słabowidzącego Dziecka
e-mail: wczesna@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 03, 664 092 458

Przedszkole
e-mail: przedszkole@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 03, 664 092 458

Szkoła Podstawowa
e-mail: szkola.podstawowa@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 09, 22 752 31 10, 604 620 169

Liceum Ogólnokształcące
e-mail: szkola.jablonki@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 17; 22 752 31 15

Szkoła Policealna
e-mail: szkola.jablonki@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 17; 22 752 31 15

Szkoła Muzyczna I stopnia
e-mail: szkola.muzyczna@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 96; 22 752 31 98

Technikum Masażu
e-mail: szkola.jablonki@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 17; 22 752 31 15

Technikum dla Niewidomych 
e-mail: szkola.jablonki@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 17; 22 752 31 15

Branżowa Szkoła I Stopnia
e-mail: szkola.jablonki@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 17; 22 752 31 15

Szkoły dla uczniów niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

e-mail: w.swiecicki@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 78, 668 836 979;

– Podstawowa Szkoła Specjalna
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy
– Szkoła z internatem dla dzieci z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu
e-mail: malgorzata.benisz@laski.edu.pl
tel.: 22 752 31 92, 509 915 980

Internat dla Dziewcząt

e-mail: s.jm@wp.pl
tel.: 22 752 31 22, 22 752 31 20

Internat dla Chłopców

e-mail: lpolomski@o2.pl
tel.: 22 752 31 50

Internat Szkoły Specjalnej
e-mail: szczepdorota@wp.pl
tel.: 22 752 31 84, 664 084 398