Szkoła Podstawowa Specjalna

W Szkole Podstawowej Specjalnej im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju przebywa rocznie ok. 40 uczniów pochodzących z terenu całej Polski. Edukacja w naszej placówce rozpoczyna się od rocznego przygotowania przedszkolnego i kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Celem naszej działalności jest: edukacja, wychowanie i rewalidacja dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowymi sprzężeniami. Staramy się o możliwie najlepsze przygotowanie naszych wychowanków do życia w społeczeństwie przez usprawnianie i usamodzielnianie. Dbamy o ich rozwój umysłowy, fizyczny, a także o odkrywanie talentów.

Szkoła realizuje program dostosowany do indywidualnych możliwości uczniów. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, a zaburzone funkcje usprawniać, niezbędne jest indywidualne podejście do każdego dziecka.

Klasy wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabowidzących. Dysponujemy materiałami:

  • rozwojowymi wykorzystywanymi w pedagogice Marii Montessori,
  • do ćwiczeń praktycznych, rozwijającymi samodzielność w zakresie samoobsługi,
  • sensorycznymi, rozwijającymi zmysły.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska lokalnego poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, spartakiadach, konkursach i wycieczkach.

Uczniowie szkoły

fot. archiwum szkoły