Przychodnia POZ

Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny w Laskach

Zgodnie z Księgą Rejestrową nr 000000007820 prowadzoną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego o nazwie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny utworzony został w 1998 roku. W jego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ, w której realizuje się kompleksowe świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia zatrudnia lekarzy specjalności: medycyna rodzinna, pediatria, choroby wewnętrzne.
Ze świadczeń udzielanych przez Poradnię lekarza POZ może skorzystać każdy pacjent po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, w której realizuje się świadczenia z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami i ich rodzinami bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Świadczenia dotyczą osób zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, a także osób niepełnosprawnych. Zabiegi i wizyty pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych zleca lekarz POZ.
Ze świadczeń udzielanych przez Poradnię może skorzystać każdy pacjent po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.

Pielęgniarka higieny szkolnej, realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkół Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Sprawuje czynną opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami. Realizuje zabiegi i procedury medyczne, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego, dla uczniów podczas ich pobytu w szkole.

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, udziela świadczenia z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, obejmujących w szczególności poradę lekarską, świadczenia z zakresu psychologii, logopedii, zabiegi z fizykoterapii, indywidualne zajęcia ze świadczeniobiorcą dostosowane są do jego stanu klinicznego. Prowadzone są także zajęcia grupowe. Ze świadczeń udzielanych przez ośrodek może skorzystać każdy pacjent posiadający skierowanie wystawione przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
   

Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja wzroku, obejmujący w szczególności poradę wielospecjalistyczną oraz świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia, usprawniania ruchowego i psychoruchowego, tyflopedagogiki, psychologii i terapii zajęciowej. Ze świadczeń udzielanych przez ośrodek może skorzystać każdy pacjent posiadający skierowanie wystawione przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • okulistycznej;
 • neurologicznej.
   

Na wszystkie świadczenia udzielane w ramach w/w poradni i ośrodków, Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny posiada stosowne umowy podpisane z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.


Ze świadczeń udzielanych przez poradnię lekarza POZ może skorzystać każdy pacjent po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnie czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 18:00.

Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny w Laskach
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
e-mail: przychodnia@laski.edu.pl
Kierownik: Dr n.med. Jarosław Komorowski tel. 22 752 32 77
Rejestracja POZ tel. 22 752 32 74
Gabinet stomatologiczny tel. 22 752 32 78
Fax 22 752 30 09


Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
http://www.nfz-warszawa.pl/index/npl/2011/zasady

fot. A. Magner