Zapytanie ofertowe nr 01/2021 z dnia 18.11.2021

18-11-2021

Zapytanie ofertowe nr 01/2021 z dnia 18.11.2021 na udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu adaptacji pomieszczeń i uruchomienia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)

1. Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności i obsługi osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT)

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

adres strony internetowej:
www.laski.edu.pl

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie:

Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w ramach tworzonego Ośrodka Wsparcia i Testów, który będzie dostępny w budynku Działu ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

W pomieszczeniach będą odbywać się spotkania, prezentacje i szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych technologii, oprogramowania i sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami dla uczestników projektu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Przed złożeniem propozycji ofertowej Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie zaprasza do wizji lokalnej i wyceny prac w budynku  Działu ds. Absolwentów przy ul. Brzozowej 75 w Laskach koło Warszawy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 • 45000000 - Roboty budowlane (m.in. remonty i ogólne naprawy),
 • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • 45440000 - Roboty malarskie i szklarskie (m.in. malowanie wnętrz, instalacja elementów ze szkła),
 • 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45213316 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu (m.in. instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych np.: przewodów elektrycznych, systemów telekomunikacyjnych),
 • 44220000-8 - Stolarka budowlana.

6. Zadania po stronie Wykonawcy:

 • Przedmiot zapytania obejmuje kompleksową usługę, w tym zakup materiałów, wykonanie prac, zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego i odrębnymi wymaganiami prawa budowlanego, normami,  przepisami p. poż oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych branż.
 • Zastosowane do wykonania materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, co zostanie potwierdzone przez przedłożenie dokumentacji powykonawczej zawierającej powyższe dokumenty
 • W ramach realizacji zostanie wykonana dokumentacja architektoniczna, elektryczna teletechniczna i sanitarna obejmująca zakres wykonanych prac.

7. Zadania po stronie Zamawiającego:

 • umożliwienie nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody do celów prowadzenia prac.

8. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • termin wykonania usługi: od 13.12.2021 r. do 25.02.2022 r.
 • miejsce wykonania usługi: 
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium

Waga [%]

1. Cena oferty

60

2. Termin wykonania

20

3. Doświadczenie i wiarygodność

20

SUMA

100

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.

10. Sposób obliczania oferty:

Kryterium nr 1 - cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 60
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium nr 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn - najniższa zaoferowana cena,
Cr - cena rozpatrywanej oferty,
60 - waga kryterium.

Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów 60.

Kryterium nr 2 - termin wykonania będzie oceniany:
- maksymalną liczbę punktów 20 otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania,
- minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta z najdłuższym terminem wykonania,
- oferty z pośrednimi terminami otrzymają liczbę punktów między 0 a 20 proporcjonalnie do przedziału czasowego między najdłuższym a najkrótszym terminem.

Kryterium nr 3 - doświadczenie będzie oceniane:
oferty otrzymają liczbę punktów między 0 a 20 zgodnie oceną komisji konkursowej.

Oceny i wyboru Wykonawcy dokona powołana przez Zamawiającego niezależna komisja.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • termin składania ofert do godziny 12.00 dnia 03.12.2021 r.
 • miejsce złożenia oferty:
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin
 • sposób złożenia oferty: pocztą tradycyjną, mailową lub osobiście na w/w adres,
 • z dopiskiem:

  Ośrodek Wsparcia i Testów
  Nie otwierać do dnia 03.12.2021 r. przed godz. 12.00. 
 • o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 13.00.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca powinien udokumentować referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację prac, minimum roczne doświadczenie w realizacji podobnych usług.

13. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • wypełniony prawidłowo wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),
 • wypełniony prawidłowo wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 3 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenia lub referencje.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego (złącznik nr 1) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (nie dopuszcza się składania ofert częściowych),
 • oferta powinna być sporządzona:
  - w języku polskim;
  - dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów;

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami:

Artur Niegrzybowski – Dyrektor  ds. administracyjnych tel. 22 75 23 246
Krystyna Konieczna – Kierownik Działu ds. Absolwentów tel. 22 75 23 351

16. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia 03.12.2021 r.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
  - wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem
 • z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

18. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

19. Odbiór zamówienia i płatność:

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN.

19. Zabezpieczenie poprawności wykonania:

Płatność faktury zostanie pomniejszona o kaucję gwarancyjna wysokości 7% jest wartości netto. Będzie ona stanowiła zabezpieczenie na okoliczność braku właściwego wykonania warunków gwarancji lub rękojmi. Zabezpieczenie, pomniejszone o zasadne i udokumentowane potrącenia, zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, po upływie 12 miesięcy od daty płatności faktury.

 

wróć