Przetarg na PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIA

18-06-2019

„Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2019 r.  o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, prowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej „ustawa Pzp”) na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIA


Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie." dofinansowanego w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wróć