Projekt "Nowe możliwości"

Na podstawie konkursu nr 1/POKL/9.2/2011 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi od 1 sierpnia 2012 roku projekt "Nowe możliwości". Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych przez Towarzystwo. Celami szczegółowymi projektu "Lepszy start w przyszłość" są między innymi:
 

 1. rozwinięcie zainteresowań uczniów,
 2. umożliwienie zdobycia wiedzy uczniom i uczennicom z przedmiotów maturalnych i zawodowych,


Powyższe cele realizowane będą poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno – wyrównawcze:

 1. zajęcia z języka angielskiego,
 2. zajęcia matematyczne,
 3. zajęcia wspomagające umiejętności życia codziennego,
 4. zajęcia i warsztaty wspomagające świadomość i ekspresję kulturalną,
 5. zajęcia wspomagające kompetencje obywatelskie,
 6. zajęcia zawodowe dla technika masażysty,


Projekt jest skierowany do uczennic i uczniów czterech  szkół, dla których organem prowadzącym jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi:

 1. Technikum,
 2. Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 3. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
 4. Szkoły Policealnej,

Zgodnie z regulaminem projektu "Nowe możliwości" od dnia 1 września 2012 roku trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w sekretariacie Ośrodka. 

Koordynatorem projektu jest Jacek Dąbrowski, który odpowie na każde pytanie pod numerem telefonu: 500 163 009.
W ramach projektu prowadzone są postępowania w trybie zapytań ofertowych na wyłonienie wykonawców. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej.

wróć