Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Projekt: Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi współfinansowany ze środków PFRON


Termin realizacji projektu: od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.


Warunki rekrutacji uczestników projektu:
Istnieją 2 grupy dzieci i młodzieży niewidomej pod względem rekrutacyjnym:
1. Grupa beneficjentów, którzy automatycznie biorą udział w projekcie ze względu na kontynuację nauki 
w placówkach OSW Laski, a więc otrzymali promocję do kolejnej klasy w danej placówce. Zostali oni rekrutowani do projektu w latach ubiegłych i brali udział w poprzednich edycjach tego projektu. Grupa ta
stanowi 80% beneficjentów ostatecznych.


2. Grupa beneficjentów, którzy są nowymi uczestnikami projektu, to znaczy są rekrutowani do poszczególnych typów szkół lub przedszkola.


Rodzice dziecka po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu dysfunkcji wzroku 
i orzeczenia o stopniu jego niepełnosprawności wybierają odpowiednią placówkę. Informacje, dotyczące specjalistycznych placówek edukacyjnych, mogą uzyskać między innymi w: PCPR-ach, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, PZN, szpitalach w całym kraju. Istnieje też możliwość bezpośredniego kontaktu rodziców z zespołem rekrutacyjnym OSW w Laskach. Laski, jako znane w całej Polsce, z reguły są pierwszą instytucją, do której kierują się zarówno rodzice jak i osoby odpowiedzialne za realizację przepisów w jednostkach zewnętrznych.


Konieczne jest spełnienie szeregu wymogów formalnych, należą do nich, dostarczenie:
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną 
- podania rodziców o przyjęcie do szkoły/przedszkola/internatu
- dokumentacji medycznej, w tym okulistycznej
- orzeczenia o niepełnosprawności z tytuł niepełnosprawności wzroku
- świadectwa z ostatniej klasy oraz wypisu ocen za pierwszy semestr
- opinii pedagogicznej ze szkoły/przedszkola.
- życiorysu kandydata.
- dwu zdjęć.
- odpisu skróconego aktu urodzenia.


Po skompletowaniu dokumentów oraz wstępnej diagnozie zespołu rekrutacyjnego w skład, którego wchodzą: tyflopedagog, rehabilitant wzroku, specjalista orientacji przestrzennej, psycholog, logopeda, lekarz i jeśli istnieje taka konieczność, inni specjaliści, dokonuje się oceny sytuacji beneficjenta pod kątem jego możliwości edukacyjnych, zdolności psychoruchowych i predyspozycji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, beneficjent zostaje zakwalifikowany do danej placówki i przystępuje do nauki jako uczeń OSW w Laskach. Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T). 
Nadmienić należy, że ani płeć, ani wiek dziecka nie mają znaczenia przy rekrutacji. Jedynym warunkiem starania się o przyjęcie dziecka do Ośrodka jest dysfunkcja wzroku. Do projektu trafiają dzieci i młodzież
całego Ośrodka, z różnych placówek i na różnych poziomach edukacyjnych, od przedszkola do szkół policealnych.

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.


W ramach realizacji projektu organizowane są następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia internatowe.
2. Orientacja przestrzenna
3. Zajęcia rewalidacyjne indywidualne i grupowe w tym:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- zajęcia rozwijające uzdolnienia, w tym koła zainteresowań (przedmiotowe lub działaniowe)
- zajęcia specjalistyczne:
* korekcyjno-kompensacyjne
* socjoterapeutyczne
* terapeutyczne i muzykoterapeutyczne
* związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
* porady i konsultacje
* zajęcia korekcyjno-kompensujące – fizjoterapeutyczne (?)
* zajęcia usprawniania manualnego
* hipoterapia i dogoterapia
4. Rehabilitacja wzroku

Harmonogram realizacji projektu w pierwszym okresie rozliczeniowym
Rok 2021-2022
1.04.2021/31.03.2022

1.1
Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzące zajęcia
internatowe
1.2
Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej orientacja
przestrzenna
1.3
Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej zajęcia
rewalidacyjne
1.4
Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej - rehabilitacja
wzroku
1.5 Ocena realizacji projektu 
1.6 Sprawozdawczość 
1.7 Rozliczenie dofinansowania projektu 
1.8 Rekrutacja beneficjentów 
1.9 Przygotowanie IPD

DOFINANSOWANIE: 2 035 574,41 zł

CAŁKOWITY KOSZT: 2 143 612,48 zł 

wróć