„Naprawdę Można” – program wspierania osób ociemniałych i niewidomych mających szczególne trudności w życiu codziennym

Projekt : „Naprawdę Można” – program wspierania osób ociemniałych i niewidomych mających szczególne trudności
w życiu codziennym

 Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Termin realizacji projektu to 01.04.2019 do 31.01.2020

Warunki rekrutacji uczestników projektu:

Sposób rekrutacji odbywa się za każdym razem trójstopniowo:

1. Pierwszy kontakt z potencjalnym beneficjentem

2. Analiza funkcjonalności beneficjenta pod względem jego zdolności i umiejętności Diagnoza - kontakt bezpośredni

3. Kwalifikacja beneficjenta.

 

Ad . Pierwszy kontakt zainteresowanego odbywa się z reguły za pomocą telefonu lub meila do jednej z placówek TONO w Laskach, Sobieszewie, Rabce, Żułowie lub Niepołomicach, albo też poprzez zaprzyjaźnione z TONO okręgi Polskiego Związku Niewidomych. W zasadzie po10 letnim działaniu podobnych projektów w przypadku PZN potencjalni beneficjenci od razu są odsyłani do kontaktu w centrali w Laskach lub do Ośrodka w Sobieszewie. Pozostałe placówki przeprowadzają krótkie wywiady telefoniczne wspomagane wymianą e-mailową pozwalające określić czy dany beneficjent kwalifikuje się do oceny umiejętności.

 

Ad 2. Bezpośredni kontakt następuje po umówionej wizycie. Diagnoza nie przekracza kilku godzin. Chodzi o możliwość dostępności specjalistów orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego w danej placówce oraz o możliwości komunikacyjne beneficjenta. Ponieważ we wszystkich wymienionych placówkach na stałe rezydują odpowiedni specjaliści nie ma większych problemów z umówieniem wizyty. Należy też dodać, że nie są oni specjalnie delegowani do tego projektu. wykonują działania zgodnie z zakresem obowiązków określonych w umowie o pracę z TOnOS. Mogą więc pomagać w ogólnej rekrutacji do wielu projektów bez przyporządkowywania ich co eliminuje konieczność nieuwzględniania ich pracy np.  w formie formalnego wolontariatu, gdyż nie sposób określić, które godziny poświęca się dla którego zadania. Diagnoza odbywa się 2 częściowo tj. sprawdzenie umiejętności podstawowych w życiu codziennym zgodnie z programem szkoleń oraz orientacji przestrzennej. Na tej podstawie specjaliści dokonują diagnozy
i kierują danego beneficjenta do bazy oczekujących lub do bazy ogólnej bez wskazania na konieczność przeszkolenia. W wypadku wskazania na konieczność szkolenia opracowują wskazówki potrzebne do realizacji IPD. Praca specjalistów na tym etapie projektu nie jest wynagradzana ponieważ wykonywana jest na bieżąco w ramach realizacji rehabilitacji ciągłej niepełnosprawnych podopiecznych danej placówki. Taki system zapewnia ich dostępność w dowolnym momencie.

 

Ad 3 Beneficjent który zostaje zakwalifikowany i wpisany do bazy danych potencjalnych beneficjentów czeka w kolejce na swój termin warsztatu szkoleniowego, Chodzi tu o to, że na etapie układania terminów szkoleń dobiera się też zbliżone umiejętnościami grupy beneficjentów. W ten sposób eliminuje się przynajmniej na pierwszym etapie znaczne różnice w posiadanych umiejętnościach członków poszczególnych grup. Jest to konieczne w przypadku formułowania adekwatnych do realizacji IPD. Po zakwalifikowaniu beneficjent dostaje informację o terminie rozpoczęcia turnusu szkoleniowego w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Sobieszewie. Pod względem logistycznym beneficjenci i przewodnicy docierają tylko do Dworca Głównego w Gdańsku. Dalej mają zapewniony transport do Ośrodka.

 

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.

W ramach realizacji projektu organizowane są następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej mające na celu uzyskanie przez ostatecznych beneficjentów umiejętności w zakresie poruszania się i orientacji w przestrzeni z uwzględnieniem

stosowanych pomocy tyflologicznych.

2. Grupowe zajęcia „czynności życia codziennego” mające na celu przez ostatecznych beneficjentów umiejętności w zakresie czynności życia codziennego.

 

3.  Szkolenie z obsługi systemu Totupoint  

 

 

 

Harmonogram realizacji projektu w pierwszym okresie rozliczeniowym

Rok 2019- 2020

01.04.2019 – 31.01.2020

 

1.1 Przygotowanie realizacji projektu, organizacja pomieszczeń,

pracy i innych niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji

zadania.

1.2 Rekrutacja potencjalnych uczestników zadania (beneficjentów

ostatecznych).

1.3 Selekcja i ustalanie terminów grup szkoleniowych.

1.4 Organizacja 8 warsztatów szkoleniowych dla osób ociemniałych

i niewidomych z trudnościami w życiu codziennym.

1.5 Rozliczenie realizacji projektu i sprawozdawczość.

1.6 Kontrola i Ocena realizacji projektu.

1.7 Przygotowanie i weryfikacja IPD.

 

wróć