Projekt : „Naprawdę Można” – program wspierania osób ociemniałych i niewidomych mających szczególne trudności w życiu codziennym.

Projekt : „Naprawdę Można” – program wspierania osób ociemniałych i niewidomych mających szczególne trudności w życiu codziennym.

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

 

Termin realizacji projektu to 01.09.2017 do 31.03.2019

 

Warunki rekrutacji uczestników projektu:

Sposób rekrutacji odbywa się za każdym razem trójstopniowo:

1. Pierwszy kontakt z potencjalnym beneficjentem

2. Analiza funkcjonalności beneficjenta pod względem jego zdolności i umiejętności Diagnoza - kontakt bezpośredni

3. Kwalifikacja beneficjenta.

 

Ad 1 Pierwszy kontakt zainteresowanego odbywa się z reguły za pomocą telefonu lub meila do jednej z placówek TONO w Laskach, Sobieszewie, Rabce, Żułowie lub Niepołomicach, albo też poprzez zaprzyjaźnione z TONO okręgi Polskiego Związku Niewidomych. W zasadzie po10 letnim działaniu podobnych projektów w przypadku PZN potencjalni beneficjenci od razu są odsyłani do kontaktu w

centrali w Laskach lub do Ośrodka w Sobieszewie. Pozostałe placówki przeprowadzają krótkie wywiady telefoniczne wspomagane wymianą e-mailową pozwalające określić czy dany beneficjent kwalifikuje się do oceny umiejętności.

Ad 2 Bezpośredni kontakt następuje po umówionej wizycie. Diagnoza nie przekracza kilku godzin. Chodzi o możliwość dostępności specjalistów orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego w danej placówce oraz o możliwości komunikacyjne beneficjenta. Ponieważ we wszystkich wymienionych placówkach na stałe rezydują odpowiedni specjaliści nie ma większych problemów z umówieniem wizyty. Należy też dodać, że nie są oni specjalnie delegowani do tego projektu. wykonują działania zgodnie z zakresem obowiązków określonych w umowie o pracę z TOnOS. Mogą więc pomagać w ogólnej rekrutacji do wielu projektów bez przyporządkowywania ich co eliminuje konieczność nieuwzględniania ich pracy np.  w formie formalnego wolontariatu, gdyż nie sposób określić, które godziny poświęca się dla którego zadania. Diagnoza odbywa się 2 częściowo tj. sprawdzenie umiejętności podstawowych w życiu codziennym zgodnie z programem szkoleń oraz testy orientacji przestrzennej. Specjaliści posługują się testami własnymi analogicznymi jak w przypadku kwalifikacji do poziomów kształcenia szkół i do ośrodków wczesnej interwencji. Na tej podstawie dokonują diagnozy i kierują dane beneficjenta do bazy oczekujących lub do bazy ogólnej bez wskazania na konieczność przeszkolenia. W wypadku wskazania na konieczność szkolenia opracowują wskazówki potrzebne do realizacji IPD. Praca specjalistów na tym etapie

projektu nie jest wynagradzana ponieważ wykonywana jest na bieżąco w ramach realizacji rehabilitacji ciągłej niepełnosprawnych podopiecznych danej placówki. Taki system zapewnia ich dostępność w dowolnym momencie.

Ad 3 Beneficjent który zostaje zakwalifikowany i wpisany do bazy danych potencjalnych beneficjentów czeka w kolejce na swój termin warsztatu szkoleniowego, Chodzi tu o to, że na etapie układania terminów szkoleń dobiera się też zbliżone umiejętnościami grupy beneficjentów. W ten sposób eliminuje się przynajmniej na pierwszym etapie znaczne różnice w posiadanych umiejętnościach członków

poszczególnych grup. Jest to konieczne w przypadku formułowania adekwatnych do realizacji IPD. Po zakwalifikowaniu beneficjent dostaje informację o terminie rozpoczęcia turnusu szkoleniowego w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Sobieszewie, który opisany jest w części dotyczącej etapów realizacji projektu. Pod względem logistycznym beneficjenci i przewodnicy docierają tylko do

dworca w Gdańsku. Dalej mają zapewniony transport do ośrodka.

 

 

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.

W ramach realizacji projektu organizowane są następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej mające na celu uzyskanie przez ostatecznych beneficjentów umiejętności w zakresie poruszania się i orientacji w przestrzeni z uwzględnieniem

stosowanych pomocy tyflologicznych.

2. Grupowe zajęcia „czynności życia codziennego” mające na celu przez ostatecznych beneficjentów umiejętności w zakresie czynności życia codziennego.

 

 

Harmonogram realizacji projektu w pierwszym okresie rozliczeniowym

 

Rok 2017- 2018

01.09.17-31.03.18

 

1.1 Przygotowanie realizacji projektu, organizacja pomieszczeń,

pracy i innych niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji

zadania.

1.2 Rekrutacja potencjalnych uczestników zadania (beneficjentów

ostatecznych).

1.3 Selekcja i ustalanie terminów grup szkoleniowych.

1.4 Organizacja 8 warsztatów szkoleniowych dla osób ociemniałych

i niewidomych z trudnościami w życiu codziennym.

1.5 Rozliczenie realizacji projektu i sprawozdawczość.

1.6 Kontrola i Ocena realizacji projektu.

1.7 Przygotowanie i weryfikacja IPD.

 

wróć