Indywidualne ścieżki do sukcesu – reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin - mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdańsk

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Europy od września 2016 roku realizuje projekt pn. „Indywidualne ścieżki do sukcesu – reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin - mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Nowy Dwór Gdański”. Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami (głównie w stopniu umiarkowanym i znacznym) zamieszkujących teren miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, w szczególności doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach dwóch edycji (w każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb.

Projekt wdraża produkt finalny projektu innowacyjnego: "Wybierz przyszłość - innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną „Dobre praktyki EFS” oraz wypracowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych Modelu „Wiek gorącego ziemniaka”.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:  

  1. pogłębioną diagnozę zasobów i deficytów w obszarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym osób niepełnosprawnych) - zbudowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,
  2. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste uczestników (Aflatoun) oraz poradnictwo prawne i obywatelskie
  3. program aktywizacji społeczno-zawodowej – wdrażanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji - poradnictwo psychologiczne i społeczne (indywidualne i grupowe)
  4. Wsparcie środowiskowe, pośrednictwo pracy, diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych, zajęcia reintegracji zawodowej – wsparcie trenera pracy
  5. poradnictwo zawodowe – indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego
  6. kursy/szkolenia
  7. staże
  8. sługi w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie
  9. profilaktyka wykluczenia społecznego, w tym wsparcie dla otoczenia uczestników projektu.

 

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, część zwiększy swoje kompetencje zawodowe i społeczne, nabędą doświadczenia zawodowego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 535 751 917

 

Wartość projektu: 807 748,51 zł

Wkład UE: 722 722,35 zł

wróć