Poszukujemy pracowników na stanowiska:


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie ogłasza otwarty nabór na stanowisko:

Dyrektora Administracyjnego.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, ekonomiczne lub administracyjne),

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

- komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista,

- kierowanie się wartościami chrześcijańskimi,

- doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

- nadzorowanie działań podległych jednostek,

- zatrudnianie i ocena pracowników,

- przydzielanie zadań podległym pracownikom,

- koordynowanie współpracy podległych jednostek z innymi jednostkami organizacyjnymi TOnOS,

- nadzór nad infrastrukturą i jej efektywnością,

- zamawianie i rozliczanie usług związanych z nadzorowanymi działaniami,

- planowanie inwestycji oraz tworzenie wewnętrznych kosztorysów,

- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji technicznej budynków.

 

Informacja o warunkach pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę,

- pełny wymiar czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kserokopia dyplomu potwierdzającego poziom wykształcenia lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowy kwalifikacji i umiejętności (studia podyplomowe, kursy, szkolenia),

- kserokopie świadectw pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do 19 marca 2021 r. w Sekretariacie Biura Zarządu (Laski, ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin), drogą pocztową lub elektronicznie na adres: tono@laski.edu.pl

 

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Oczekujemy:

  • co najmniej średniego wykształcenia medycznego z pielęgniarstwa,
  • ukończonego kursu z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania ⃰,
  • czynnego prawa wykonywania zawodu,
  • empatii, otwartości na potrzeby pacjentów – uczniów,
  • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

⃰ Wg aktualnie obowiązującej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa lub specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zwalnia z konieczności ukończenia dodatkowego kursu do pracy w środowisku nauczania i wychowania.

Oferujemy:

  • forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy do uzgodnienia, w zależności od preferencji,
  • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl.

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.