Poszukujemy pracowników na stanowiska:


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie ogłasza otwarty nabór na stanowisko Dyrektora ds. wsparcia dorosłych osób niewidomych.

1. Wymagania:

- wykształcenie wyższe (preferowane tyflopedagogiczne lub z zakresu pomocy społecznej, doradztwa zawodowego, rewalidacji);

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

- komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista;

- kierowanie się wartościami chrześcijańskimi;

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi/niewidomymi dorosłymi;

 - doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

- nadzorowanie działań podległych jednostek;

- zatrudnianie i ocena pracowników;

- przydzielanie zadań podległym pracownikom;

- współdziałanie w opracowywaniu i realizacji strategii rozwiązywania problemów osób z dysfunkcją wzroku na terenie działania TOnOS.

- współpraca z kierownictwem wszystkich placówek TOnOS w zakresie wspierania dorosłych osób z dysfunkcja wzroku.

- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

- zarządzanie funkcjonowaniem Agencji Zatrudnienia.

- zarządzanie funkcjonowaniem Instytucji Szkoleniowej.

- pozyskiwanie środków za pośrednictwem realizowanych projektów.

- współpraca i nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi TONOS wspierającymi dorosłe osoby niewidome.

- wypracowywanie i wdrażanie strategii TOnOS w zakresie wsparcia dorosłych osób niewidomych.

3. Informacja o warunkach pracy:

- zatrudnienie na umowę o pracę;

- pełny wymiar czasu pracy.

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;

- życiorys – curriculum vitae;

- kserokopia dyplomu potwierdzającego poziom wykształcenia lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowy kwalifikacji i umiejętności (studia podyplomowe, kursy, szkolenia);

- kserokopie świadectw pracy;

5. Dokumenty należy składać w terminie do 23 grudzień 2021 r. w Sekretariacie Biura Zarządu (Laski, ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin), drogą pocztową lub elektronicznie na adres: tono@laski.edu.pl

 

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


LEKARZ POZ

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni lekarza POZ (wymagania zgodne z art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217)) do przychodni POZ

Oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • specjalizacji zgodnej z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217)
 • nastawienia na jakość obsługi Pacjenta
 • umiejętności planowania i organizowania pracy
 • odpowiedzialności i samodzielności

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • elastyczny harmonogram czasu pracy,
 • pracę w małej przychodni położonej w zaciszu Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl.

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

 


PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Oczekujemy:

 • co najmniej średniego wykształcenia medycznego z pielęgniarstwa,
 • ukończonego kursu z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania ⃰,
 • czynnego prawa wykonywania zawodu,
 • empatii, otwartości na potrzeby pacjentów – uczniów,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

⃰ Wg aktualnie obowiązującej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa lub specjalizacji z pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zwalnia z konieczności ukończenia dodatkowego kursu do pracy w środowisku nauczania i wychowania.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy do uzgodnienia, w zależności od preferencji,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: przychodnia@laski.edu.pl.

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.