INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup unitu laryngologiczno - okulistycznego

22-12-2022

W dniu 06.12.2022 r. Zamawiający: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie przeprowadził zapytanie ofertowe (znak postępowania: ZAP-POZL-06/22na zakup unitu laryngologiczno - okulistycznego.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.laski.edu.pl i wysłane do podmiotów zajmujących się sprzedażą sprzętu medycznego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 20.12.2022 r. wpłynęły 3 oferty.

Na podstawie zebranych ofert najkorzystniejszą złożyła firma JCL Aparatura Medyczna z ceną 66 666,67 zł netto, VAT 5 333,33  (8%), 72 000,00 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 brutto.

wróć