INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup urządzeń wielofunkcyjnych

24-10-2022

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-03/22

W dniu 11.10.2022 Zamawiający: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie przeprowadził zapytanie ofertowe (znak postępowania: ZAP-POZL-03/22) na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka).

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj.www.laski.edu.pl i wysłane do 15 podmiotów zajmujących się dystrybucją sprzętu komputerowego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 20.10.2022 wpłynęło 9 ofert.

Na podstawie zebranych ofert najkorzystniejszą złożyła firma SuperTech sp. z o.o. z ceną 9.744,00 zł. netto, VAT 2.241,12 zł (23%), cena brutto 11.985,12 zł, słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 12/100.

wróć