INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup komputerów stacjonarnych typu "All in One"

24-10-2022

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup komputerów stacjonarnych typu „All i One” z oprogramowaniem w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-02/22

W dniu 11.10.2022 Zamawiający: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie przeprowadził zapytanie ofertowe (znak postępowania: ZAP-POZL-02/22) na zakup komputerów stacjonarnych typu ”All in One” z oprogramowaniem.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.laski.edu.pl i wysłane do 12 podmiotów zajmujących się dystrybucją sprzętu komputerowego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 17.10.2022 wpłynęło 7 ofert.

Na podstawie zebranych ofert najkorzystniejszą złożył Marcova Biznes Sp. z o.o. z ceną 42 000,00 zł netto, VAT 9 660,00 zł (23%), cena brutto 51 660,00 zł, słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100.

wróć