INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO na zakup komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem

24-10-2022

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”, znak postępowania: ZAP-POZL-01/22

W dniu 11.10.2022 Zamawiający: Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie przeprowadził zapytanie ofertowe (znak postępowania: ZAP-POZL-01/22) na zakup komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.laski.edu.pl i wysłane do 12 podmiotów zajmujących się dystrybucją sprzętu komputerowego. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 17.10.2022 wpłynęło 8 ofert.

Na podstawie zebranych ofert Zamawiający stwierdził, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego i zdecydował o unieważnieniu przetargu.

wróć