Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji

03-01-2020

Zapytanie ofertowe z dnia 03 stycznia 2020 r. na pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji:

Przebudowa Szkoły Specjalnej z Internatem – Dom św. Maksymiliana, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, w zakresie dostosowania budynku do zgodności z ekspertyzą techniczną dot. stanu ochrony przeciwpożarowej”, mającej na celu dostosowanie budynku Szkoły Specjalnej z Internatem – Dom św. Maksymiliana, stanowiącego własność Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenia, do stanu zgodnego z zapisami i wytycznymi Ekspertyzy technicznej z sierpnia 2018 r., dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej zawierającej rozwiązania umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku, w tym również przedstawienie rozwiązań technicznych odbiegających do wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Załączniki

„Uzupełnienie Zapytania Ofertowego z dnia 03 stycznia 2020 r. – „Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej” wraz z „Wystąpieniem dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru” i „Aneksem do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w wersji kolorowej oraz projekty wykonawcze: 

  1. Zasilenia urządzeń wodociągowej instalacji ppoż.
  2. Instalacji wodociągowej ppoż.
  3. Instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
  4. Systemu sygnalizacji pożarowej.
  5. Grawitacyjnego systemu oddymiania.

wróć