Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r.

05-07-2019

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 13.2/04/2019 z dn. 19.06.2019 r. na dostawę Wyposażenia: Sprzęt do terapii i rehabilitacji dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

wróć