Zapytanie ofertowe nr 13.2/03/2019 z dn. 19.06.2019 r.

19-06-2019

Zapytanie ofertowe nr  13.2/03/2019 z dn. 19.06.2019 r.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach zaprasza do składania ofert na dostawę Wyposażenia: urządzenia komputerowe dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie: "Tryb konkurencyjny wyboru

Wykonawcy" bez stosowania wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień publicznych

wróć