Rozstrzygnięcie postępowania nr 13.2/02/2019 z dn. 18.04.2019 r.

31-05-2019

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach informuje o rozstrzygnięciu postępowania nr 13.2/02/2019 z dnia 18.04.2019 r. dostawę Wyposażenia niemedycznego Domu Nadziei i Warsztatu Terapii Zajęciowej dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

wróć