OGŁOSZENIE O ZAKUPIE na zadanie pod nazwą: Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi

07-09-2018

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE


na zadanie pod nazwą:
Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Rabce-Zdroju
Zamawiający zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5.


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin,
w imieniu, którego działa Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 11
tel/fax: 18 26 76 525 email: sw_tereska_rabka@tlen.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie o cenę w celu zachowania zasady konkurencyjności.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 ogłoszenia.
b) Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy przedmiotu zamówienia, co najmniej następujące dokumenty:
• książkę pojazdu,
• gwarancję,
• inne niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu.
c) Samochód powinien posiadać książkę gwarancyjną w języku polskim i instrukcję obsługi w języku polskim zarówno pojazdu jak innych elementów wyposażenia pojazdu, które takową posiadają.
d) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34100000 - Pojazdy silnikowe; 34120000 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w ogłoszeniu z załącznikiem).
IV. Termin realizacji zamówienia
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 18 października 2018 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie dostawę co najmniej jednego autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Strona 3 z 4
Wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z zapisami zawartymi w załączniku nr 1. 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 2. Dodatkowo: Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, to musi wskazać, która jej część jest niejawna. Tą część należy opisać w następujący sposób:
NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Wszelkie zapytania, informacje dotyczące przedmiotowego zakupu Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, przesyłając je na adres email:
sw_tereska_rabka@tlen.pl
Osobą upoważnioną kontaktu z Wykonawcami jest:
Barbara Landowska 18/267 65 25
Jadwiga Raczak 18/267 65 25
VII. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zmawiającego przedłużyć termin związania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim, na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia).
4. Oferta sporządzona w oparciu o wzór formularza musi zawierać wszystkie dane zawarte we wzorze formularza.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną/uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta musi zostać złożona w kopercie trwale zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zaleca się, aby oferta była złożona w kopercie oznaczonej napisem:
Zakup nowego autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Rabce-Zdroju
Strona 4 z 4
IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2018 r. o godz. 1100. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert przed upływem tego terminu.
Oferty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 11. Oferty można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty. Ofertę uważa się za złożoną prawidłowo i w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona przed upływem terminu składania ofert do miejsca wskazanego powyżej.
X. Kryterium wyboru ofert
Zamawiający dokona zakupu od Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę zakupu przy zachowaniu tych samych parametrów pojazdu.
Warunki płatności
Zamawiający informuje, że zapłata za przedmiot nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może być wystawiona po pisemnym zawiadomieniu, że pojazd gotowy jest do odbioru i spełnia wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, co zostanie potwierdzone przez pracownika Zamawiającego.
XI. Załączniki do warunków zamówienia
1. załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
XII. Inne informacje:
Pojazd zostanie odebrany przez Zamawiającego osobiście niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.
Rabka-Zdrój, 07.09.2018

wróć