Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 10 dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu dostosujemy istniejące miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zrealizujemy dodatkowe zajęcia (warsztaty muzyczno-ruchowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z tyflopedagogiem, zajęcia komunikacyjne, zajęcia ze stymulacji polisensorycznej, terapia czynności życia codziennego). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla nauczycieli. 

Wartość projektu:  402 513,56 zł

Wysokość dofinansowania: 322 003,56 zł
Termin realizacji projektu: 01.06.2022 - 30.11.2023