Deklaracja dostępności serwisu Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi .

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.laski.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Część struktury nagłówkowej w serwisie nie jest prawidłowa;
  • Część odnośników może być niezrozumiała poza kontekstem wizualnym.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-30. Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Weronika Kolczyńska, weronika.kolczynska@laski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 4822 75 23 267. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Towarzystwa jest w Laskach: Ochrona jest całodobowa, szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynkach i toaletach znajdują się podjazdy i rampy. 

Opis dostępności architektocznicznej dla poszczególnych budynków:

Przedszkole w Laskach

Szkoła Podstawowa w Laskach

Szkoły Ponadpodstawowe w Laskach

Szkoła Muzyczna w Laskach

Sala rehabilitacyjna w Laskach

Basen w Laskach

Dział ds. Absolwentów w Laskach

Internat dla Dziewcząt w Laskach

Internat dla Chłopców w Laskach

Ośrodek w Rabce-Zdrój

Ośrodek w Sobieszewie

Dom Pomocy w Żułowie