Procedury obowiązujące podczas epidemii COVID -19 w Szkole Podstawowej dla Niewidomych w Laskach

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych), którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować ręce oraz zakrywać usta i nos. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku.

 3. Pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły dokonuje pomiaru temperatury.

 4. Osoba, u której dwukrotny pomiar temperatury wykazał 37,5 stopnia C lub więcej, nie będzie mogła wejść do szkoły.

 5. Pracownicy szkoły nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, ale podpisują oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

 6. Pracownicy powinni regularnie myć ręce (wodą z mydłem) oraz dopilnować, aby uczniowie robili to po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z  toalety oraz przed i po jedzeniu.

 7. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji oraz dezynfekcji biurka.

 8. Podczas przerw (przebywanie na korytarzu, holu) należy zachować bezpieczny dystans, min. 1,5 m.

 9. Należy ograniczyć przemieszczanie się uczniów i pracowników szkoły, zminimalizować kontakt między nimi.

 10. Wychowawcy oraz nauczyciele pozostają w ścisłym kontakcie z rodzicami oraz dyrektorem szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19, w miarę możliwości telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej.

 11. Ucznia do szkoły przyprowadza jeden rodzic (opiekun prawny). Musi być zdrowy. Wprowadza go do szatni w maseczce lub przyłbicy. Nie wchodzi na korytarz szkolny. Przekazuje kartę o stanie zdrowia ucznia i swoim.

 12. Do szkoły uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy. Mają zakaz wymieniania się przyborami szkolnymi.

 13. Podczas powitania uczniowie i pracownicy szkoły nie podają sobie dłoni, nie tulą się.

 14. W przypadku złego samopoczucia uczeń musi niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela.

 15. Do powiadamia rodziców o podejrzeniu zakażenia zobowiązana jest pani dyrektor.

 16. W czasie oczekiwania na rodziców (opiekunów prawnych) uczeń przebywa w izolatce (gabinet pani psycholog) pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

Opracowała:

Emilia Zamiechowska