ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W TOWARZYSTWIE OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcąc zachować pełną transparentność, niniejszym informujemy, w jaki sposób przekazywane przez Państwa dane osobowe gromadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach przetwarza dane osobowe. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są zawsze podawane w treści odrębnej klauzuli informacyjnej, która skierowana jest do osób, których dane dotyczą. Jeżeli którykolwiek z poniższych zapisów wyda się Państwu niejasny lub też wzbudzi wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem danych, na adres e-mail: iodo@laski.edu.pl lub nr telefonu +48 22 75 23 000.

 

 

W myśl zapisów z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administrator danych osobowych:

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach*, mające siedzibę w Izabelinie, ul. Brzozowa 75, Laski, 05-080 Izabelin.

Dane kontaktowe:

Mogą Państwo Skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.laski.edu.pl/pl/formularz-kontaktowy, adresu e-mail: iodo@laski.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 75 23 000. 

*Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce: https://www.laski.edu.pl/pl/tono

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat celów przetwarzania oraz jego podstaw prawnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych sytuacjach związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora danych osobowych. Konkretne cele i podstawy prawne podawane są w odrębnych klauzulach informacyjnych kierowanych do osób, których dane dotyczą.

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

 

Zawieranie i wykonywanie umów oraz świadczenia usług zgodnie z umowami.

 

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

 

 

Dla celów marketingowych Administratora, w tym prowadzonych akcji fundraisingowych.

 

 

Udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np. kontaktu w celu uzyskanie zgody) także prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, (np.  komunikacji z darczyńcami, ogólnej optymalizacji działalności Towarzystwa, optymalizacji procesów obsługi zainteresowanych, budowania wiedzy o naszych absolwentach, analizy finansowej Towarzystwa, itp.).

 

Art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia

 

 

Ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową lub świadczonymi usługami.

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; Uzasadnionym interes Administratora danych to opcja dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

 

W celach dowodowych (archiwalnych) prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

 

Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; Uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

 

W celu realizacji świadczeń zdrowotnych.

 

 

Niezbędność przetwarzania w celu postawienia diagnozy medycznej i leczenia, tj. zapewnienia opieki medycznej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, a także w celu zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

Art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia

 

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

Niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będą one przechowywane do chwili przedawnienia się roszczeń wynikających z tytułu umowy/ świadczenia usług lub od momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz dokumentacji kadrowo-płacowej.

 

Procesy przetwarzania danych osobowych realizowane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora danych będą realizowane dla określonego (konkretnego) celu do momentu zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych realizowanego w oparciu o udzieloną zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w każdej chwili. Skutkować będzie to przetwarzaniem Państwa danych osobowych tylko do tego momentu.

 

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, naszym partnerom, tj. firmom i instytucjom z którymi współpracujemy, w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych osobowych).

 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. kancelariom prawniczym lub firmom kurierskim, przy czym takie podmioty przetwarzają je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tylko i wyłącznie według poleceń wydawanych przez Administratora.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ świadczenia usług lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z tego prawa, otrzymają Państwo swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego. Otrzymane dane mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi.

 

W sytuacji kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.