Regulamin dla wychowanków Internatu
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych
im. Róży Czackiej
w Laskach

 

„SZCZEGÓLNIE DOM, W KTÓRYM SĄ DZIECI I MŁODZIEŻ

POWINIEN BYĆ PEŁEN RADOŚCI I WESOŁOŚCI.

WSPOMNIENIA Z TEGO DOMU POWINNY BYĆ

NAJMILSZYMI WSPOMNIENIAMI ŻYCIA.”

(Dyrektorium Matka Elżbieta Czacka)

 

 

I. Cel pobytu w internacie.

Podstawowym celem pobytu wychowanka w internacie jest dążenie do wszechstronnego i społecznie akceptowanego rozwoju swojej osobowości
w duchu i wg wskazań Założycielki Matki Elżbiety Róży Czackiej oraz pogłębianie wiedzy i zdobywanie różnych umiejętności poprzez:

- aktywny udział w zajęciach szkolnych i internatowych,

- sumienne odrabianie lekcji,

- udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych - kierownik internatu lub wychowawca w porozumieniu z rodzicami decydują, które z zajęć są obowiązkowe, a które dobrowolne,

- postępowanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi w duchu wskazań Matki Czackiej i Kościoła Katolickiego.

 

II. Prawa i obowiązki wychowanka.

Wychowanek, który chce przebywać w Internacie Chłopców Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, zobowiązuje się do wypełniania następujących obowiązków:

1. a) jest zdyscyplinowany wobec wszystkich pracowników pedagogicznych, sumiennie wypełnia ich polecenia oraz okazuje należny szacunek pracownikom całego Zakładu;

b) zachowuje się kulturalnie w każdym miejscu;

c) jest koleżeński i dba o dobre relacje z kolegami;

d) daje dobry przykład innym i jest opiekuńczy szczególnie w stosunku do młodszych kolegów.

2. Przestrzega wszystkich obowiązujących regulaminów, zarówno internatowych (np. kuchenki, Sali gimnastycznej, siłowni, placu zabaw), jak i obowiązujących na terenie całego Zakładu.

3. W wyznaczonym czasie systematycznie i sumiennie odrabia zadane lekcje oraz przeznacza go naukę własną i wszechstronny rozwój osobisty.

4. Uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zobowiązuje się do samodzielnego codziennego czytania książek brajlowskich lub w czarnym druku określonych programem lektur szkolnych lub internatowych - przynajmniej pół godziny w czasie odrabiania lekcji oraz w swoim czasie wolnym (słuchanie lektoratu lub książki mówionej nie zwalnia z obowiązku samodzielnego czytania).   

5. Z poczuciem pełnej odpowiedzialności sumiennie wykonuje wszystkie dyżury, zajęcia domowe lub prace gospodarcze - polecone przez personel pedagogiczny.

6. Bierze udział w pracach społecznych na rzecz całego Zakładu i lokalnego środowiska.

7. Uczestniczy w:

a) niedzielnych i świątecznych mszach świętych a także w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, a także w innych mszach i nabożeństwach okolicznościowych;

b) uroczystościach, akademiach, odczytach, dyskusjach, przedstawieniach teatralnych, inscenizacjach oraz w innych kulturalnych imprezach organizowanych przez szkołę lub internat;

c) spacerach, rajdach, wycieczkach, wszelkich zajęciach sportowych, zawodach, spartakiadach itp.;

d) pomaga w przygotowaniu w/w imprez na terenie szkoły i internatu.

8. Szanuje mienie społeczne na terenie całego Zakładu, a więc: budynek, instalacje, meble, sprzęty, pomoce szkolne, teren Ośrodka a także mienie wypożyczone na cały rok, np. maszyny brajlowskie i inne; szczególnie dba
o książki i podręczniki brajlowskie.

9. W razie uszkodzenia mienia jest zobowiązany:

a) zgłosić wyrządzoną szkodę;

b) naprawić dany przedmiot lub kupić nowy, względnie pokryć jego wartość w gotówce - jeżeli szkoda powstała z jego wyraźnej winy.

10. Szanując pracę, czas i siły personelu oraz kolegów, dbając o czystość
i porządek pomieszczeń, a także otoczenia budynku i całego Zakładu, stara się o estetyczny wygląd pomieszczeń, w których przebywa:

a) chodzi po internacie w obuwiu domowym;

b) szanuje przyrodę i nie zaśmieca środowiska.

11. W jadalni zachowuje się kulturalnie, zgodnie z zasadami i normami społecznymi. Stosuje wyuczone techniki posługiwania się sztućcami itp.

12. Przestrzega ciszy w oznaczonych miejscach i czasie (szczególnie nauka własna i po zbiórce wieczornej).

13. Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny:

a) codziennie kąpie się, myje zęby po posiłkach;

b) dba o czystość bielizny i odzieży;

c) ubiera się stosownie do miejsca, czasu i okoliczności.

14. Troszczy się o swoje zdrowie poprzez:

a) właściwy ubiór, dostosowany do pory roku,

b) higieniczny tryb życia (szczególnie przestrzeganie odpowiedniej pory spożywania posiłków oraz czasu na sen),

c) przestrzeganie zaleceń służby zdrowia.

15. Wychowanek w czasie pobytu w Zakładzie korzysta z opieki Internatu.
Z tego powodu może wychodzić poza teren Internatu tylko:

a) w ramach zajęć szkolnych i internatowych przewidzianych planem, w tym wycieczki grupowe;

b) na wyraźne pozwolenie lub polecenie wychowawcy grupowego;

c) w ramach spacerów indywidualnych wyłącznie za zgodą wychowawcy grupowego w określonym terminie i czasie.

16. a) Korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych, jak również jazda na rowerach, rolkach itp. mogą się odbywać tylko pod kontrolą wychowawcy.

b) Wychowanek korzysta z wszelkich dostępnych gier stolikowych
w określonym miejscu i czasie.

c) Wychowanek korzysta z internatowego sprzętu audiowizualnego wyłącznie za zgodą wychowawcy lub kierownika w odpowiednim miejscu i czasie;

- przywożenie własnego sprzętu w klasach Szkoły Podstawowej jest dozwolone tylko za pozwoleniem wychowawcy w porozumieniu
z rodzicami lub prawnymi opiekunami,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni korzystać z własnego sprzętu elektronicznego za zgodą wychowawcy grupowego oraz przede wszystkim w celach dydaktycznych i wychowawczych. Zakład nie ponosi odpowiedzialności materialnej za własność wychowanka.

- niewłaściwie korzystanie z wyżej wymienionego sprzętu przez wychowanka wiązać się będzie : z oddaniem sprzętu do depozytu na czas określony lub zostanie  on zobowiązany do zabrania sprzętu do domu.

d) Ze sprzętu audio wychowanek korzysta zgodnie z przeznaczeniem,  zawsze w sposób kulturalny i nie przeszkadzający innym mieszkańcom oraz nie powodujący zagrożenia dla jego zdrowia.

17. Wychowanek może przyjmować gości, w tym także absolwentów, po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z wychowawcą. Wychowawca uzgadnia z kierownikiem i administratorem domu wszelkie formy pobytu gości (miejsce i czas, a także noclegi, posiłki itp.).

18. Zabrania się wychowankom przyjmowania używek w postaci tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość, mających negatywny wpływ na zdrowie własne i otoczenia.

19. Wychowanek powinien utrzymywać stały kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

20. Zaleca się by większą kwotę pieniędzy wychowanek przechowywał
u wychowawcy grupy. Zakład nie odpowiada za pieniądze nie złożone do depozytu.

21. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do właściwego podpisania lub oznaczenia odzieży oraz rzeczy osobistych wychowanka.  Za rzeczy nie właściwie podpisane lub oznaczone internat nie ponosi odpowiedzialności.

22. Bez zgody wychowawcy grupy wychowankowi nie wolno: sprzedawać, kupować, pożyczać ani zamieniać rzeczy osobistych i zakładowych.
W odniesieniu do przedmiotów o większej wartości konieczna jest również zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

23. Wychowankowie są zobowiązani do uszanowania i uświęcenia niedzieli
i dni  świątecznych : wychowankowie powstrzymują się od niezbędnych prac (np. pranie) oraz robienia zakupów.

24. Wychowankowie maja możliwość proponowania formy spędzania czasu wolnego po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji wychowawcy oraz Kierownika Internatu

25. Wychowankowie poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie Internatowym mogą składać do Kierownika Internatu propozycję organizacji różnych form rekreacji w tym imprez ogólno internatowych

26. Wychowankowie maja prawo odwołać się od decyzji wychowawcy do Kierownika Internatu.

 

 

III. Samodzielne wyjazdy.

1. Samodzielne wyjazdy są możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a) Z wyjazdów mogą korzystać tylko uczniowie szkół ponadpodstawowych, jeżeli:

- rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie,

- nauczyciel orientacji podpisze zaświadczenie o opanowaniu przez wychowanka umiejętności samodzielnego poruszania się,

b) Każdy wyjazd musi być wpisany do specjalnego zeszytu z wyrażoną zgodą wychowawcy.

c) Notatka w zeszycie musi zawierać informację na temat miejsca pobytu oraz czasu wyjazdu i powrotu a także podpis wychowanka
i wychowawcy.

d) Niewłaściwa i nieodpowiedzialna postawa wychowanka zawiesza czasowo możliwość samodzielnych wyjazdów.

e) Wyjeżdżający musi posiadać przy sobie białą laskę o ile nauczyciel orientacji przestrzennej nie określił inaczej.

f) Wychowanek, który nie ma uprawnień do samodzielnych wyjazdów, może wyjeżdżać tylko za wiedzą wychowawcy pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób pisemnie upoważnionych przez tychże oraz personelu pedagogicznego lub osób wyznaczonych przez Kierownika Internatu.

g) Wyjazd kilku wychowanków jest możliwy, jeżeli każdy z nich spełnia warunki „a-e”.

h) Samowolne oddalenie się wychowanka poza Internat lub Ośrodek będzie traktowane jako rażące naruszenie regulaminu i będzie się wiązać ze szczególnymi konsekwencjami.

i) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych od 15 Maja wyjścia wieczorne do 21.00

 

IV. Nagrody i kary.

1. Wychowanek, który przez dłuższy czas ma bardzo dobre osiągnięcia
w nauce oraz sumiennie wypełnia zalecenia regulaminu, może otrzymać następujące nagrody:

- pochwała ustna wychowawcy udzielona w obecności grupy,

- pochwała ustna Kierownika Internatu z wpisem do dziennika,

- list pochwalny do rodziców,

- pochwała Dyrektora Ośrodka

- nagroda rzeczowa lub stypendium.

2. Wychowanek, który lekceważy i nie wypełnia postanowień regulaminu, może być ukarany przez:

- upomnienie wychowawcy,

- ostrzeżenie Kierownika Internatu z wpisem do dziennika,

- listowne powiadomienie rodziców,

- okresowe odebranie niektórych praw (np. zakaz spacerów indywidualnych, czasowe odebranie sprzętu audiowizualnego, zakaz samodzielnych wyjazdów itp.),

- upomnienie od Dyrektora Ośrodka

- pisemny indywidualny kontrakt ze szczególnymi postanowieniami
i warunkami do spełnienia, podpisany z Dyrektorem Ośrodka

- usunięcie z internatu,

- usunięcie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Przy poważnym naruszeniu regulaminu Internatu przez wychowanka Kierownik Internatu zobowiązany jest powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Ośrodka, oraz zwołać Radę Pedagogiczną Internatu.

 

Postanowienia końcowe:

1. Rodzice mają obowiązek zapoznać się oraz pisemnie potwierdzić akceptację powyższego regulaminu.

2. Rodzice mogą przebywać na terenie grupy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy grupowego lub kierownika Swoje przybycie na teren placówki powinni zgłosić u osoby pełniącej dyżur na dyżurce Internatu.

3. W szczególnych wypadkach Kierownik Internatu ma prawo zawiesić określone punkty regulaminu, lub dokonać ich zmian po wcześniejszej konsultacji z radą pedagogiczną Internatu. 

4. Polecenia wydawane przez Dyrektora Ośrodka mają charakter nadrzędny wobec powyższego regulaminu.