Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących z Niepełnosprawnością Intelektualną

Odział przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tj. niewidomych lub słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka realizuje pełne nauczanie w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „0”. W małej grupie (2-4 osobowej) dzieci bawiąc się - uczą, nabywają umiejętności samoobsługowych, poznają siebie i najbliższe otoczenie.

Dla każdego dziecka zespół pedagogów i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanka.

Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach:
 orientacji przestrzennej,
 terapii widzenia,
 logopedii,
 rehabilitacji,
 masażu
 z psychologiem.