Koncepcja pracy Szkoły Muzycznej I stopnia w Laskach

„Jakby szczęśliwie było, gdyby Pan Bóg dał nam kogoś, który by umiał prawdziwie pięknie grać i śpiewać, uczyć muzyki i śpiewu. Muzyka takie ważne zajmuje miejsce w życiu niewidomych”.     Matka Elżbieta Róża Czacka

Nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Laskach podejmują pracę w oparciu o chrześcijańskie wartości. 
Pracownicy Szkoły Muzycznej dbają o integralność swojej pracy z duchowością „Dzieła Lasek” określoną przez założycielkę - Matkę Elżbietę Różę Czacką. 

Szczególnie bliskie jest nauczycielom Szkoły Muzycznej w Laskach życzenie Matki Elżbiety Czackiej, aby muzyka, której nauczamy kształtowała wieloaspektowo naszych niewidomych wychowanków. Działania, które podejmujemy mają służyć edukacji, rewalidacji i wychowaniu dzieci i młodzieży niewidomej.

Najważniejsze kierunki działań Szkoły Muzycznej:

1) Podniesienie jakości pracy Szkoły Muzycznej, poprzez:

- tworzenie szerokiej oferty edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej przez wdrażanie nowych programów nauczania, poszerzanie działalności Szkoły Muzycznej o nowe formy edukacji i rewalidacji, obejmującej zarówno dzieci niewidome/słabowidzące jak i niewidome/słabowidzące ze sprzężeniami;

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zawierającej informacje na temat postępów w rozwoju naszych podopiecznych;

- korzystanie z danych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w celu analizy efektów pracy;

- podnoszenie kwalifikacji pracowników Szkoły, poprzez podejmowanie wszelkiego rodzaju form szkolenia, np. udział w konferencjach naukowych, sesjach Ośrodka, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciela, podejmowanie studiów podyplomowych, udział w radach pedagogicznych, udział w warsztatach itp.;

- dbanie o atrakcyjność form edukacji artystycznej poprzez różnorodną formę muzykowania, tworzenie pomocy naukowych, zakładanie specjalistycznych pracowni, stosowanie nowoczesnych technik informatycznych, poszerzanie swojego warsztatu pracy itp.;

- opracowywanie i wdrażanie projektów promujących Szkołę i Ośrodek (np. nagrywanie płyt, koncerty, udział w konkursach międzyszkolnych itp.);

- współpraca z innymi instytucjami lub osobami tzw. „partnerami” w celu wspomagania rozwoju naszych uczniów;

- współpraca z rodzicami uczniów;

- współpraca z innymi specjalistami Ośrodka (wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy, rehabilitanci itd.);

- dbanie o infrastrukturę;

- dbanie o dziedzictwo „Dzieła Lasek”, zwłaszcza w zakresie muzyki (dogłębne poznanie myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej, znajomość biografii niewidomych muzyków związanych z Ośrodkiem itp.) i przekazywanie tego dziedzictwa uczniom oraz nowym nauczycielom;

- szczere dzielenie się opiniami i uwagami o działalności Szkoły w formie ustnej lub pisemnej (np. e-maile).


2) Tworzenie ładu organizacyjnego i prawnego, poprzez:

- dbałość o integralność pracy nauczycieli Szkoły Muzycznej z wytycznymi Ośrodka zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i wewnętrznymi normami prawnymi;

- dbałość o systematyczną korektę dokumentacji szkolnej według nowych przepisów prawnych;

- tworzenie wewnątrzszkolnych przepisów prawnych uwzględniając bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli.


3) Dbanie o dobrą atmosferę pracy i nauki, poprzez:

- udział w uroczystościach szkolnych, internatowych i ogólnoośrodkowych (koncerty, imprezy, okolicznościowe spotkania towarzyskie, Święto Szkoły, Święto Ośrodka itp.);

- pielęgnowanie tradycji Szkoły Muzycznej oraz w miarę potrzeby tworzenie nowych;

- dbałość o życzliwą atmosferę pracy i wspomaganie projektów szkolnych;

- zaangażowanie w rozwój i dobro Szkoły Muzycznej oraz Ośrodka.


Dyrektor Szkoły
Beata Dąbrowska