W Dziale Głuchoniewidomych w Laskach zapewniamy edukację na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej przysposabiającej do pracy. Nasi uczniowie to dzieci i młodzież ze złożoną niepełnosprawnością sensoryczną – funkcjonalnie głuchoniewidomi, a także niewidomym i słabowidzący ze współwystępującym uszkodzeniem słuchu. Jesteśmy jednym z dwóch oddziałów szkolnych w Polsce, kształcących dzieci głuchoniewidome.


      Prowadzimy naukę w systemie stacjonarnym, w małych 3-osobowych klasach ze zindywidualizowanym programem dla każdego ucznia. Prowadzimy też program nauczania indywidualnego. Opieramy się na podstawie programowej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Formy pracy, adaptację materiałów dydaktycznych oraz metody komunikacji dopasowujemy do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Pracujemy w oparciu o Metodę Ośrodków Pracy.


        Obecnie w szkole uczy się 7 uczniów.


      Dla każdego ucznia przygotowujemy indywidualny program edukacyjny, wychowawczy i rewalidacyjny, dopasowany do jego bieżących możliwości i potrzeb. U wszystkich uczniów głuchoniewidomych, oprócz zajęć dydaktycznych kształtowane są umiejętności związane z samodzielnością, zaradnością życiową i uspołecznieniem. Nasi uczniowie doskonalą sposoby komunikacji alternatywnej i wspierającej, nabywają niezbędnych umiejętności w zakresie czynności życia codziennego oraz zdobywają praktyczną wiedzę o świecie. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych sprzyjających ich umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu rozwojowi. Na zajęciach przysposabiających do pracy uczą się podstaw gotowania, ogrodnictwa, wytwarzania przedmiotów (stolarnia, zajęcia plastyczno-techniczne) itp. Na zajęciach funkcjonowania osobistego i społecznego przyswajają przydatne wiadomości edukacyjne (np. o ruchu drogowym, zachowaniu się w różnych sytuacjach np. na zakupach, ćwiczą pisanie, czytanie i komunikowanie się za pomocą piktogramów itp.)


     Do Działu Głuchoniewidomych przyjmujemy dzieci od 6 roku życia. Młodsze dzieci głuchoniewidome wspieramy współpracując z działem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka oraz Przedszkolem. Podczas indywidualnych konsultacji opracowujemy diagnozy funkcjonalne i programy rewalidacyjne, do realizacji w miejscu zamieszkania.

   Zapewniamy kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem, specjalizującą się w złożonej niepełnosprawności sensorycznej. Zatrudniamy tyflopedagogów z dodatkowym wykształceniem w zakresie surdopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki. Wszystkie osoby posługują się językiem migowym, alfabetem Lorma i Braille’a. W naszym zespole pracuje 5 nauczycieli, 4 wychowawców internatu oraz 3 opiekunów nocnych.

Nauczyciele:

 • Małgorzata Benisz-Stępień
 • Joanna Celmer-Domańska
 • Paulina Brzezińska
 • Ilona Nowicka
 • Ryszard Pilaszek

 

Współpracujemy ze specjalistami:

 • okulistą
 • laryngologiem
 • audiologiem
 • protetykiem słuchu
 • neurologiem
 • psychologiem

Tekst: Joanna Celmer-Domańska