Wsparcie psychologiczne

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od momentu przyjęcia. Pomagamy nowym uczniom w adaptacji do warunków środowiska Lasek – szczególnie w radzeniu sobie z tęsknotą za rodzicami (w przypadku młodszych dzieci) i odnalezieniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej.

Wraz z nauczycielami i wychowawcami pracujemy nad zdobywaniem i kształtowaniem umiejętności budowania trwałych relacji społecznych. Prowadzimy wszechstronną profilaktykę uzależnień, depresji, zaburzeń odżywiania.

W naszej pracy zajmujemy się stymulowaniem rozwoju pasji i zainteresowań jako wsparcia w wyborze przyszłego zawodu i radzenia sobie ze stresem. Wspomagamy rozwój sprawności manualnej i percepcji dotykowej poprzez specjalnie dobrane programy ćwiczeń. Pomagamy w rozwijaniu zdolności pamięciowych i koncentracji uwagi (szczególnie u uczniów z nadpobudliwością psychoruchową). Stale motywujemy uczniów do wytrwałości w nauce i starania się o coraz lepsze oceny w szkolne. Uczymy technik, metod i strategii zdobywania wiedzy.

Troszczymy się o równowagę pomiędzy różnymi obszarami życia wychowanka. Szczególnie dbamy o stabilność emocjonalną i rozwój ich osobowości. Udzielamy wsparcia w przypadku problemów zdrowotnych, kłopotów rodzinnych, konfliktów rówieśniczych i w wielu innych sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Towarzyszymy osobom niewidomym w trudnej drodze do akceptacji własnej niepełnosprawności i budowania pozytywnego obrazu siebie.

Prowadzimy zajęcia grupowe o charakterze warsztatowym. Uczymy jak współpracować z rówieśnikami, stawać się osobą wrażliwą na potrzeby innych, budować pewność siebie. Kładziemy szczególny nacisk na prawidłową komunikację interpersonalną.

Organizujemy spotkania konsultacyjne dla kandydatów do naszych placówek oraz wspieramy rodziny w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka.

W ramach opieki psychologicznej podejmowane są następujące zadania:

Diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów

 • diagnoza tyflopsychologiczna, określająca możliwości intelektualne oraz predyspozycje osobowościowe,
 • we współpracy z innymi specjalistami postawienie diagnozy specyficznych trudności uczniów (zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, percepcji      dotykowej czy trudności natury emocjonalnej)

Współpraca przy dostosowywaniu wymagań szkolnych oraz rewalidacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków

 • opiniowanie i kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w sprawach aktualizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • udział w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 • współpraca przy dostosowaniu wymagań szkolnych do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Poradnictwo przy rozwiązywaniu problemów indywidualnych uczniów

 • rozpoznanie problemów i diagnozowanie ich przyczyn,
 • kontakt i współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami – wypracowywanie systemu wsparcia,
 • praca z uczniem w zakresie efektywnego radzenia sobie z problemem

Indywidualne i grupowe spotkania z wychowankami o charakterze

 • wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • psychoedukacji,
 • oddziaływań psychoterapeutycznych

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziny w ich miejscu zamieszkania

 • Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
 • Sądami Rodzinnymi
 • i innymi

Organizowanie konsultacji w placówkach specjalistycznych

(m.in. współpraca z Fundacją Synapsis)

Stała współpraca z gronem pedagogicznym szkół, internatów oraz innych specjalistów rewalidacji

 • wsparcie w aktualnych trudnościach wychowawczych
 • ustalenie wspólnych działań wspierających ucznia

Udział w wizytach domowych w miejscu zamieszkania wychowanków

Zespół psychologów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

Małgorzata Kwiatek

Absolwentka psychologii, specjalność wychowawczo-rozwojowa i rodziny, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Podyplomowo ukończyła: tyflopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Studium Socjoterapii oraz 4-letnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Nauczyciel dyplomowany. Szczególną radość i inspiracje przynoszą jej spotkania z dziećmi i młodzieżą.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach pracuje od 1999 roku. Opieką psychologiczną obejmuje wychowanki Internatu Dziewcząt. Pomoc psychologiczna ma charakter wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, psychoedukacji oraz terapii psychologicznej. Identyfikuje się z chrześcijańskim, integratywnym modelem psychoterapii. Oddziaływania terapeutyczne zakładają pracę w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka, uwzględniającą wszystkie sfery jego rozwoju – biologiczną, psychiczną, społeczną oraz duchową.

Istotą prowadzonej terapii jest wspierająco-wzmacniający kontakt terapeutyczny. W pracy wykorzystywana jest wiedza z zakresu psychologii i duchowości oraz wybrane i dostosowane techniki terapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim oraz innych, zgodnych z nauką Kościoła, szkół psychoterapeutycznych.

Artur Scisłowski

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Intra. Ukończył także podyplomowo tyflopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pracuje od 2004 roku. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. W swojej pracy wspomaga rozwój uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ze szkół specjalnych Ośrodka.

Paweł Pawelczyk

Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowo studia tyflopedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi i młodzieżą. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach pracuje w Internacie Chłopców od 2008 roku. Współpracuje również ze stowarzyszeniem SPOZA prowadząc coachingowe warsztaty rozwoju osobistego.

Joanna Marasek

Ukończyła studia psychologiczne, specjalność – psychologia rozwojowa i wychowawcza, a także studia filozoficzne, specjalność – etyka, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych ukończyła tyflopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oligofrenopedagogikę z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach pracuje od 2006 roku, najpierw w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych, a obecnie w szkołach specjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi i młodzieżą. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami związanymi z autyzmem oraz z osobami dotkniętymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Aleksandra Tracz

Sylwia Tołczyk