Instytucja szkoleniowa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie uzyskało zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dnia 10 maja 2005 roku pod numerem ewidencyjnym 2.14/00329/2005.

Prowadzimy szkolenia w szczególności dla osób z dysfunkcją wzroku kierowanych przez urzędy pracy, PFRON, na konkretne zlecenia klienta oraz osób będących beneficjentami projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W roku 2018 tematyka szkoleń obejmowała szkolenia z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz indywidualne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Ponadto oferujemy kursy bezwzrokowych technik i metod pracy, obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego, kursy samodzielnego poruszania się, kursy obsługi komputera w różnym stopniu zaawansowania.