Instytucja szkoleniowa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie uzyskało zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dnia 10 maja 2005 roku pod numerem ewidencyjnym 2.14/00329/2005.

Prowadzimy szkolenia w szczególności dla osób z dysfunkcją wzroku kierowanych przez urzędy pracy, PFRON, na konkretne zlecenia klienta oraz osób będących beneficjentami projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W roku 2020 tematyka szkoleń obejmowała szkolenie z zakresu obsługi nabytego w ramach programu Aktywny Samorząd sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Ponadto oferujemy kursy obsługi komputera w różnym stopniu zaawansowania oraz kursy obsługi urządzeń elektronicznych i oprogramowania wspierającego. Kursy samodzielnego poruszania się czy kursy bezwzrokowych technik i metod pracy mogą odbywać się dzięki środkom z Narodowego Funduszu Zdrowia.