Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postepowaniem na utworzenie oprogramowania Voice transkrybent służącego do samodzielnej transkrypcji materiałów audio na format tekstowy przez osoby niewidome

1. Nr postępowania: 2/2014, data: 15.07.2014
2. Najkorzystniejszą ofertę złożył:
Dotyk Wiatru Piotr Krajnik
który otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia proponując
kwotę 79.500,00 złotych brutto.
3. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznana punktacją.

Nr oferty Nazwa Firmy Cena w zł
brutto
Kryterium Punkty przyznane
łącznie
1 Dotyk Wiatru
Piotr Krajnik
79.500,00 Kr.1 - 40
Kr.2 - 50
Kr.3 - 10
100
2 TIX
Rafał Drzewiński
83.000,00

Kr.1 - 38,31
Kr.2 - 30
Kr.3 - 5

73,31

Zatwierdził Kierownik Jednostki

wróć