Zapytanie ofertowe nr 2/2014 na utworzenie oprogramowania Voice transkrybent służącego do samodzielnej transkrypcji materiałów audio na format tekstowy przez osoby niewidome

1. Przedmiot zamówienia:

Voice transkrybent – oprogramowanie służące do samodzielnej transkrypcji materiałów audio przez osoby niewidome

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

adres strony internetowej:

www.dzialabsolwentow.laski.edu.pl

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie:

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aplikacja służąca do samodzielnej transkrypcji materiałów audio przez osoby niewidome na format tekstowy.

 • aplikacją umożliwiającą bezlimitową dystrybucję (bez licencji)
 • aplikacją zintegrowaną z NVDA i Window Eyes
 • musi umieć otwierać pliki w formatach mp3, wave, ogg, wma
 • musi być wyposażona w odtwarzacz umożliwiający pełną nawigację – tzn. poruszanie się po materiale audio (przewijanie, wstawianie wielu zakładek z ich zapamiętaniem, przemieszczanie się między zakładkami, możliwość przyspieszania i zwalniania odtwarzanego materiału, regulację głośności – wszystkie te funkcje muszą być realizowane przy pomocy skrótów klawiszowych)
 • umożliwiać odczyt informacji o nagraniu – tzn. jego długość, aktualną pozycję w odsłuchiwanym materiale itp.
 • musi być wyposażona w edytor tekstu umożliwiający wprowadzanie materiałów audio na postać elektroniczną
 • edytor musi być w pełni dostępny dla osób niewidomych
 • musi być wyposażona w mechanizm synchronizacji nagrania audio i pisanego tekstu tak, aby te dwa obiekty mogły być jednym projektem

Utworzenie aplikacji umożliwiającej osobom niewidomym świadczenie z audio na postać tekstową

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

72212317-4 Usługi opracowywania oprogramowania do pisania tekstów
72212422-3 Pakiety usług opracowywania oprogramowania

6. Zadania po stronie Wykonawcy:

Oferta obejmuje kompleksową usługę:

 • dostarczenie aplikacji
 • przygotowanie podręcznika obsługi
 • świadczenie wsparcia technicznego
 • modyfikację aplikacji

7. Zadania po stronie Zamawiającego:

 • udostępnienie założeń technicznych dotyczących obsługi przez osoby niewidome.

8. Termin wykonania zamówienia:

 • termin wykonania usługi: do 22.08.2014 r.
Kryterium nr 1 – cena 40%
Kryterium nr 2 – przygotowanie do obsługi przez osoby niewidome 50%
Kryterium nr 3 – deklaracja zatrudnienia osoby z dysfunkcją wzroku  10%
SUMA 100%

10. Sposób obliczenia oferty:

a) wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1% odpowiada 1 punktowi.

b) sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;

Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 40
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium nr 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn – najniższa zaoferowana cena,
Cr – cena rozpatrywanej oferty,
40 – waga kryterium.
Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów 40

Kryterium nr 2 – przygotowanie do obsługi przez osoby niewidome będzie oceniane:

 • maksymalną liczbę punktów 50 otrzyma oferta oceniona jako najbardziej wiarygodna,
 • minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta oceniona za najmniej wiarygodną,
 • oferty pośrednie otrzymają liczbę punktów między 0 a 50 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.


Kryterium nr 3 – deklaracja zatrudnienia będzie oceniana:

 • maksymalną liczbę punktów 10 otrzyma oferta oceniona jako najbardziej wiarygodna,
 • minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta oceniona za najmniej wiarygodną,
 • oferty pośrednie otrzymają liczbę punktów między 0 a 10 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.

Oceny dokonywać będzie powołana przez Zamawiającego komisja.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • termin składania ofert do godziny 12.00 dnia 31.07.2014 r.
 • miejsce złożenia oferty:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

 • sposób złożenia oferty: pocztą tradycyjną lub osobiście na w/w adres,
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”
Nie otwierać do dnia 31.07.2014 r. przed godz. 12.00.

 • o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2014 r. o godz. 12.00.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny, techniczny i kadrowy,
 • Wykonawca powinien mieć doświadczenie w tworzeniu podobnych aplikacji,
 • Wykonawca złoży deklarację zatrudnienia osoby z dysfunkcją wzroku (zał. nr 4 do zapytania ofertowego).

13. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

1. wypełniony prawidłowo wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do zapytania
ofertowego),
2. wypełniony prawidłowo wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych (zał. nr 2 do zapytania ofertowego),
3. oświadczenia, deklaracje, referencje

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 winny być wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez osoby uprawnione do składania podpisów.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego (złącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2 i 4 oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone pieczęcią imienną,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • oferta powinna być sporządzona:

~ w języku polskim,
~ dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów.

 • wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami:

Imię i nazwisko: Sylwia Wiśniowska
Funkcja: Asystent Koordynatora Partnera
Telefon: 22-7523-351

16. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 1 miesiąca. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z wyłonieniem Wykonawcy.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
~ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,
którego wybrano, i uzasadnienie jego wyboru;
~ wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

18. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

15. Odbiór zamówienia i płatność:
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN.


15.07.2014….…....………………

(data i podpis)

wróć