Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na Słuchawki nagłowne z inter-face USB i mikrofonem

1. Przedmiot zamówienia:

Słuchawki nagłowne z inter-face USB i mikrofonem

Ilość: 132 sztuki

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

adres strony internetowej:
www.dzialabsolwentow.edu.pl

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie:

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", 
Poddziałanie 1.3.6.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja techniczna słuchawek:

 • mikrofon z redukcją szumów,
 • sztywne ramię mikrofonu zapewniające optymalne ustawienie,
 • poszerzone pasmo przenoszenia dźwięku,
 • trwałą konstrukcję,
 • estetyczny wygląd,
 • kabel USB z pilotem z dobrze wyczuwalnymi przyciskami dla osób niewidomych,
 • wymienne poduszki,
 • minimum 2-letnia gwarancja na wszystkie typy uszkodzeń,
 • serwis pogwarancyjny oraz pomoc techniczną.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

32342100-3 - Słuchawki

6. Zadania po stronie Wykonawcy:

 • dostarczenie produktu na miejsce docelowe.

7. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • termin wykonania usługi: od 25.01.2013 r. do 22.02.2013 r.
 • miejsce wykonania usługi: 
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  Dział ds. Absolwentów
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin

8. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

 • Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 • oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
Kryterium nr 1 - kompatybilność ze słuchawkami już zakupionymi 60 pkt
Kryterium nr 2 - cena 40 pkt
SUMA 100 pkt
 • zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • termin składania ofert do godziny 12.00 dnia 25.01.2013 r.
 • miejsce złożenia oferty: 
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  Dział ds. Absolwentów
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin
 • sposób złożenia oferty: pocztą tradycyjną lub osobiście na w/w adres,
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".
  Nie otwierać do dnia 25.01.2013 r. przed godz. 12.00.
 • o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty 
  do Zamawiającego,
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2013 r. o godz. 12.00.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca powinien zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy bądź technicznego sprawdzenia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem,
 • Wykonawca powinien udokumentować współpracę z przynajmniej jednym podmiotem (szkolącym lub dającym pracę osobom niewidomych).

13. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • wypełniony prawidłowo wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),
 • wypełniony prawidłowo wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych 
  lub osobowych (zał. nr 2 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenia lub referencje.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego 
  (oraz złącznik nr 1, nr 2) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną 
  do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • oferta powinna być sporządzona:
  - w języku polskim;
  - dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów;

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami:

Imię i nazwisko: Małgorzata Drzewińska
Funkcja: Asystent Koordynatora Partnera
Telefon: 22-7523-351

16. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 29 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z wyłonieniem Wykonawcy.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
  - wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

18. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane 
są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo 
lub kapitałowo. 

15. Odbiór zamówienia i płatność:

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN. 

wróć