Zapytanie ofertowe nr 3/2013 na dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb osób niewidomych

1. Przedmiot zamówienia:

Dostosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb osób niewidomych

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

adres strony internetowej:
www.dzialabsolwentow.edu.pl

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie:

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", 
Poddziałanie 1.3.6.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb osób niewidomych w budynku, w którym mieści się Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W pomieszczeniach będą odbywać się spotkania informacyjne i organizacyjne oraz szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”. Pomieszczenia wymagają m.in.: odświeżenia ścian oraz wymiany drzwi i oświetlenia. Przed złożeniem propozycji ofertowej Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zaprasza do obejrzenia i wyceny prac w siedzibie Działu ds. Absolwentów przy ul. Brzozowej 75 w Laskach koło Warszawy. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 • 45000000 - Roboty budowlane (m.in. remonty i ogólne naprawy),
 • 45440000 - Roboty malarskie i szklarskie (m.in. malowanie wnętrz, instalacja elementów ze szkła),
 • 45213316 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu (m.in. instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych np.: przewodów elektrycznych, systemów telekomunikacyjnych),
 • 44220000-8 - Stolarka budowlana.

6. Zadania po stronie Wykonawcy:

 • oferta obejmuje kompleksową usługę, w tym zakup materiałów, wykonanie prac, zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego,
 • zastosowane do wykonania materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia,
 • wszystkie prace objęte umową muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

7. Zadania po stronie Zamawiającego:

 • umożliwienie nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody do celów prowadzenia prac.

8. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • termin wykonania usługi: od 18.02.2013 r. do 22.03.2013 r.
 • miejsce wykonania usługi: 
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  Dział ds. Absolwentów
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium Waga [%]
1. Cena oferty
40
2. Termin wykonania
30
3. Doświadczenie
30
SUMA
100
 • zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto.

10. Sposób obliczania oferty:

Kryterium nr 1 - cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 40
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium nr 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn - najniższa zaoferowana cena,
Cr - cena rozpatrywanej oferty,
40 - waga kryterium.

Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów 40.

Kryterium nr 2 - termin wykonania będzie oceniany:
- maksymalną liczbę punktów 30 otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania,
- minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta z najdłuższym terminem wykonania,
- ofert z pośrednimi terminami otrzymają liczbę punktów między 0 a 30 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.

Kryterium nr 3 - doświadczenie będzie oceniane:
- maksymalną liczbę punktów 30 otrzyma oferta oceniona jako najbardziej wiarygodna,
- minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta oceniona za najmniej wiarygodną,
- ofert pośrednie otrzymają liczbę punktów między 0 a 30 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.

Oceny i wyboru Wykonawcy dokona powołana przez Zamawiającego niezależna komisja.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • termin składania ofert do godziny 12.00 dnia 15.02.2013 r.
 • miejsce złożenia oferty:
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  Dział ds. Absolwentów
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin
 • sposób złożenia oferty: pocztą tradycyjną lub osobiście na w/w adres,
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".
  Nie otwierać do dnia 15.02.2013 r. przed godz. 12.00. 


 • o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2013 r. o godz. 13.00.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca powinien udokumentować referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację prac, minimum roczne doświadczenie w realizacji podobnych usług.

13. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • wypełniony prawidłowo wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),
 • wypełniony prawidłowo wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenia lub referencje.

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowy (oraz złącznik nr 1, nr 2) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (nie dopuszcza się składania ofert częściowych),
 • oferta powinna być sporządzona:
  - w języku polskim;
  - dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów;
 • wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami:

Imię i nazwisko: Małgorzata Drzewińska
Funkcja: Asystent Koordynatora Partnera
Telefon: 22-7523351

16. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 33 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia 18.02.2013 r.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
  - wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem
 • z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

18. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

19. Odbiór zamówienia i płatność:

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN.

wróć