Zapytanie ofertowe nr 5/2013 na utworzenie i kolokację platformy Wirtualnego Contact Center dla niewidomych

1. Przedmiot zamówienia:

Platforma Wirtualnego Contact Center dla niewidomych i jej kolokacja

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dział ds. Absolwentów
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

adres strony internetowej:
www.dzialabsolwentow.edu.pl

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie:

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej", 
Poddziałanie 1.3.6.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Utworzenie i kolokacja platformy Wirtualnego Contact Center dla niewidomych (systemu telekomunikacyjnego VoIP) obejmuje swoim zakresem zakup materiałów (zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) dostawę platformy telekomunikacyjnej, instalację, uruchomienie wraz z jej kolokacją oraz świadczenie usług wsparcia technicznego (serwisowanie). 

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

 • 32571000-6 - Infrastruktura komunikacyjna

6. Zadania po stronie Wykonawcy:

Oferta obejmuje kompleksową usługę:

 • zakup materiałów,
 • dostarczenie produktu na miejsce docelowe,
 • jego instalację,
 • uruchomienie platformy,
 • kolokacja platformy,
 • minimum 24 miesięczna gwarancja,
 • świadczenie wsparcia technicznego (serwisowanie),
 • przeszkolenie Zamawiającego w zakresie użytkowania platformy.

7. Zadania po stronie Zamawiającego:

 • udostępnienie założeń technicznych dotyczących obsługi przez osoby niewidome.

8. Termin wykonania zamówienia:

 • termin wykonania usługi: od 18.02.2013 r. do 15.03.2013 r.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Kryterium nr 1 - cena 35%
Kryterium nr 2 - przygotowanie do obsługi przez osoby niewidome 35%
Kryterium nr 3 - warunki serwisowania 25%
Kryterium nr 3 - deklaracja zatrudnienia osoby z dysfunkcją wzroku 5%
SUMA
100%


10. Sposób obliczania oferty:

a) wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty

1% odpowiada 1 punktowi.

b) sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;

Kryterium nr 1 - cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
P1 = (Cn/Cr) x 40
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium nr 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn - najniższa zaoferowana cena,
Cr - cena rozpatrywanej oferty,
40 - waga kryterium.
>br> Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów 40.

Kryterium nr 2 - przygotowanie do obsługi przez osoby niewidome będzie oceniane:
- maksymalną liczbę punktów 30 otrzyma oferta oceniona jako najbardziej wiarygodna,
- minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta oceniona za najmniej wiarygodną,
- oferty pośrednie otrzymają liczbę punktów między 0 a 30 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.

Kryterium nr 3 - warunki serwisowania będą oceniane:
- maksymalną liczbę punktów 25 otrzyma oferta z najdłuższym terminem wsparcia,
- minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta z najkrótszym terminem wsparcia,
- oferty pośrednie otrzymają liczbę punktów między 0 a 25 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.

Kryterium nr 4 - deklaracja zatrudnienia będzie oceniana:
- maksymalną liczbę punktów 5 otrzyma oferta oceniona jako najbardziej wiarygodna,
- minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta oceniona za najmniej wiarygodną,
- oferty pośrednie otrzymają liczbę punktów między 0 a 5 proporcjonalnie do ilości złożonych ofert.

Oceny i wyboru Wykonawcy dokona powołana przez Zamawiającego niezależna komisja.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

 • termin składania ofert do godziny 12.00 dnia 15.02.2013 r.
 • miejsce złożenia oferty:
  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
  Dział ds. Absolwentów
  Laski, ul. Brzozowa 75
  05-080 Izabelin
 • sposób złożenia oferty: pocztą tradycyjną lub osobiście na w/w adres,
 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  Projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III".
  Nie otwierać do dnia 15.02.2013 r. przed godz. 12.00. 


 • o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,
 • otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2013 r. o godz. 13.00.

12. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny, techniczny i kadrowy,
 • Wykonawca powinien mieć przynajmniej 10-letnie doświadczenie w sektorze telekomunikacji,
 • Wykonawca powinien mieć doświadczenie we wdrażaniu podobnego systemu telekomunikacyjnego call center dla osób niewidomych,
 • Wykonawca złoży deklarację zatrudnienia osoby z dysfunkcją wzroku (zał. nr 4 do zapytania ofertowego).

13. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 1. wypełniony prawidłowo wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do zapytania ofertowego),
 2. wypełniony prawidłowo wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2 do zapytania ofertowego),
 3. oświadczenia, deklaracje, referencje.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 winny być wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez osoby uprawnione do składania podpisów. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego (złącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2 i 4 oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone pieczęcią imienną,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • oferta powinna być sporządzona:
  - w języku polskim;
  - dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów;
 • wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami:

Imię i nazwisko: Małgorzata Drzewińska
Funkcja: Asystent Koordynatora Partnera
Telefon: 22-7523351

16. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 1 miesiąca. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z wyłonieniem Wykonawcy.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego wybrano, i uzasadnienie jej wyboru;
  - wykonawców, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.

18. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

19. Odbiór zamówienia i płatność:

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN. 

wróć