Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

12-04-2022

W całym roku 2022 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 735.239,40 zł.

Grupą docelową stanowią dorosłe osoby z dysfunkcją wzroku: niewidome, słabo widzące, nowo ociemniałe, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Dysponujemy ograniczoną liczbą godzin usług asystencji osobistej w której zakres czynności wchodzą m.in.: wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania oraz wsparcia w czynnościach samoobsługowych. Na dzień dzisiejszy w programie uczestniczy 38 osób niepełnosprawnych i 27 asystentów.

Zapraszamy do kontaktu: wsparcie@laski.edu.pl, tel: 22-7523-351

wróć