Program „„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

26-08-2022

Do końca sierpnia 2022 roku w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) przyjmowane są Wnioski o dofinansowanie wynajmu mieszkania. Beneficjent musi spełniać następujące warunki:

- posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- posiadać status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

- złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Program ma przyczynić się do wzrostu niezależności absolwentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta dofinansowane ze środków PFRON.

Zamieszczamy bezpośredni link do tej informacji w Systemie Obsługi Wsparcia gdzie poprzez Kreator należy wybrać odpowiednie wejście do tej możliwości wsparcia (jest pod koniec listy).

Link: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/zatwierdzono-programy-wspierajace-mieszkalnictwo-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc/index.html

Przypominamy: wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

wróć