Badania naukowe i praktyki studenckie

Ubiegający się o zgodę na przeprowadzenie badań wśród uczniów lub pedagogów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
w Laskach (OSW) winien przesłać do Działu Tyflologicznego prośbę skierowaną do Pani Elżbiety Szczepkowskiej Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach  wraz z  następującymi dokumentami:

 • Zaświadczenie, że jest się studentem/pracownikiem naukowym;
 • Podanie studenta o możliwość przeprowadzenia badań w OSW w Laskach poświadczone przez uczelnię (pieczątka promotora lub dziekana)
 • Podanie powinno zawierać: sformułowany temat pracy, oraz określenie metody badawczej, a także narzędzie badawcze, takie jak: test, ankieta, arkusz obserwacji, kwestionariusz itp.;
 • Dokładny opis projektowanych badań: opis grupy badawczej (wiek, określenie typu niepełnosprawności, liczebność grupy badawczej)
 • Dokładny opis przebiegu badań wraz z załączonym narzędziem badawczym typu: ankieta, kwestionariusz wywiadu itp.
 • Plan pracy dyplomowej (może być roboczy)
 • Pisemne zobowiązanie dostarczenia po obronie egzemplarza pracy dyplomowej do naszej Biblioteki Tyflologicznej (może być w podaniu)


Każdy student chcący odbyć praktyki na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach powinien dostarczyć: osobiście, drogą mailową lub listownie następujące dokumenty:

 • Skierowanie na praktyki wystawione przez uczelnię,
 • Program praktyk (regulamin) z informacją, ile godzin mają trwać praktyki,
  w jakiej placówce Ośrodka i co mają obejmować.