Odkryj cuda Natury

19-11-2015

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr WFOŚ/D/800/37/2015) zrealizowało projekt pod nazwą „Odkryj cuda Natury - ogród dla osób niedowidzących i niewidomych". Przyznane środki wydano zgodnie z punktami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zadanie zrealizowano na terenie Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Gdańsku-Sobieszewie przy ul. Przegalińskiej 29.

W ramach projektu zaaranżowano i wykonano ogród przystosowany do korzystania przez osoby niewidome i niedowidzące. Prace polegały na przygotowaniu gruntu oraz nasadzeniu nowych roślin. Łącznie posadzono 658 roślin rodzimych.

Wszystkie rośliny posadzono w zasięgu rąk dzieci, których podstawowym narzędziem poznawania świata jest zmysł dotyku, węchu i smaku. Gatunki krzewów i bylin owocowych znajdują się w swoim bliskim sąsiedztwie, tworząc zakątek roślin owocowych, gdzie dzieci mogą poznawać i kosztować darów natury.

Gatunki roślin pachnących rozdzielono i rozmieszczono w taki sposób, aby stworzyć dzieciom punkty orientacyjne. Dzięki temu podopieczni nie tylko poznają zapach i smak tych roślin, ale także lepiej orientują się w terenie i z większą łatwością poruszają się po nim. Owoce kaliny koralowej są atrakcyjnym pokarmem dla ptaków, dlatego też umieszczono ją w sąsiedztwie dużego, drewnianego karmnika. Ten zabieg z pewnością wzbogaci pokarm ptakom, ale także uatrakcyjni ogród, wabiąc nowych skrzydlatych gości. Pozostałe z wymienionych gatunków roślin rozmieszczono równomiernie w ogrodzie.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że do sadzenia roślin zostały zaangażowane także dzieci i ich opiekunowie. Zadanie to przyniosło im nie tylko wiele radości, ale także świadomość jakie czynniki wpływają na rozwój roślin.

Oprócz nasadzenia roślin projekt zakładał przygotowanie specjalnych chodników dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych. W tym celu oprócz zwykłej kostki brukowej umieszczono także specjalne elementy z charakterystycznymi wypukłościami. Za ich pomocą oznaczono rozwidlenia ścieżek i następujące 
w poszczególnych częściach ogrodu ważne zmiany tematyczne (rośliny kwitnące, owocowe, pachnące itp.). Dzięki temu dzieci niewidome i niedowidzące, pod opieką dorosłych lub samodzielnie, mogą swobodnie i bezpiecznie poruszać się po ogrodzie, poznawać go i bawić się w nim.

Z ogrodem połączony jest także plac zabaw, na którym podopieczni w bezpiecznych warunkach przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania np. w mieście – odpowiednio reagują na sygnalizację świetlno-dźwiękową, poznają wysokość krawężników czy budowę ronda. W ramach realizacji projektu zakupiono także ławki, na których dzieci, towarzyszący im opiekunowie oraz goście mogą wypoczywać na łonie natury.

Należy stwierdzić, że projekt "Odkryj cuda natury - ogród dla osób niedowidzących i niewidomych" zrealizował główny planowany efekt ekologiczny. Tak przygotowany ogród stał się ważnym miejscem, gdzie dzieci niewidome i niedowidzące poprzez bezpośredni kontakt z bogatą florą mogą rozbudzać swoją ciekawość i zainteresowanie przyrodą.

Wychowankowie spacerując po ogrodzie, swobodnie wąchają i dotykają roślin, dzięki czemu poznają budowę oraz cechy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków, cieszą się pięknem przyrody i obserwują zmiany w niej zachodzące o każdej porze roku. W ten sposób powstała szansa na wyrównanie ich wiedzy z zakresu poznania i ochrony przyrody w porównaniu do dzieci nie mających problemów ze wzrokiem.

Dodatkowo odpoczynek dzieci i ich opiekunów w otoczeniu natury pobudzi ich do zachowań proekologicznych (zaniechanie śmiecenia, zrywania, deptania i niszczenia roślin itp.), co w efekcie doprowadzi do istnienia czystych i zadbanych ostoi dla wielu zwierząt. W tym miejscu należy zwrócić również uwagę, że wykonanie założeń ogrodowych stanowi ważny element ochrony środowiska i przyrody. Nasadzenie tak dużej ilości roślin rodzimych w ogrodzie nie tylko przyczyniło się do wzrostu bioróżnorodności flory na tym terenie, ale także wpływa pozytywnie na wzrost różnorodności fauny, gdyż stworzyło schronienia i źródło pożywienia dla wielu gatunków zwierząt. W ten sposób ogród stał się przyjaznym miejscem do nauki i odpoczynku dla wychowanków ośrodka w Sobieszewie, atrakcyjnym miejscem do życia i bytowania dla fauny zwierząt bezkręgowych, ptaków czy drobnych ssaków oraz bazą pokarmową dla pszczołowatych aktywnie zbierających pyłek.

fot. Ewelina Romańska

wróć