Ogłoszenie - wybór audytu

17-11-2015

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2015 r.

Informacje ogólne o Towarzystwie:

1. TOnO jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.
2. Podstawową działalnością Towarzystwa jest działalność opiekuńcza i edukacyjno-wychowawcza prowadzona w 25 jednostkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Lasek i poza siedzibą TOnO na terenie całego kraju.

Informacje konieczne do zawarcia w składanej ofercie:

3. Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego (określająca terminy rozpoczęcia i zakończenia badania oraz kwotę brutto należną za wykonanie usługi).
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do złożenia przedmiotowej oferty.
5. Wykaz wcześniej badanych podmiotów działających w zbliżonej branży - w zakresie przepisów prawa oświatowego, z uwzględnieniem specyfiki tyflologicznej; przepisów z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej; przepisów z zakresu gospodarki rolnej; prawa budowlanego i transportowego oraz administracji ogólnej (terminy badania i dane teleadresowe badanych podmiotów).
6. Miło widziane rekomendacje wcześniej badanych podmiotów.
7. Przy wyborze oferenta – oprócz ceny brane będą pod uwagę również kompetencje określone w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram rozstrzygnięcia konkursu ofert:

8. Składanie ofert w zaklejonych kopertach w siedzibie TOnO – do dnia 3 grudnia 2015 r. do godziny 12.00.
9. Otwarcie kopert przez Komisję Rewizyjną nastąpi 4 grudnia 2015 o godzinie 13.00 po czym zostanie dokonany wybór oferenta.
10. Powiadomienie o wyborze oferty – bezzwłocznie na piśmie.
11. Bliższych informacji o TOnO udziela Główna Księgowa tel. (22) 75 23 228 w godzinach 8.00 – 14.00.

wróć