Szkoła Policealna – 4 semestry

Szkoła Policealna – kierunki kształcenia:

 • technik masażysta
 • technik informatyk
 • technik tyfloinformatyk
 • technik administracji

Szkoła zapewnia edukację młodzieży niewidomej i słabowidzącej.
Placówka jest dostosowana do potrzeb słuchaczy z wadą wzroku.

Zapewniamy:

 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne (m.in. rysunki wypukłe, modele),
 • zaadaptowane materiały edukacyjne w druku brajlowskim,
 • opiekę i pomoc tyflopedagoga, rehabilitanta wzroku i psychologa szkolnego

Zapewniamy również indywidualną naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz rehabilitację wzroku, która umożliwia lepsze wykorzystanie resztek widzenia.

Pracownia Psychologiczna służy pomocą wszystkim uczniom.

Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W trakcie nauki słuchacze odbywają miesięczną praktykę zawodową, prowadzoną w różnych zakładach pracy. Na zakończenie nauki słuchacze przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego. W wyniku zdanego egzaminu otrzymują certyfikat zawodowy.
W Szkole Policealnej słuchacze mogą realizować program nauczania dla nowego zawodu tyfloinformatyk. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która zgłosiła do MEN projekt utworzenia i wdrożyła program nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk.
Szkoła posiada upoważnienia, udzielone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów zawodowych w wyżej wymienionych zawodach.
Cykl nauczania w Szkole Policealnej dla każdego z zawodów trwa 2 lata (4 semestry).


Zawód: technik masażysta

Uczniowie/słuchacze zdobywają w trakcie nauki umiejętności w zakresie:

 1. wykonywania masażu medycznego;
 2. wykonywania masażu sportowego;
 3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Po ukończeniu tego kierunku kształcenia absolwenci, mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, znajdują zatrudnienie w placówkach służby zdrowia. Po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują tytuł technika masażysty.

Tutaj znajduje się podstawa programowa dla tego zawodu:

Cykl nauczania dla zawodu masażysty wynosi:

 • w technikum – 4 lata
 • w szkole policealnej – 2 lata (4 semestry)


Zawód: technik informatyk

Technik informatyk to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na duży rozwój technik komputerowych. Technik informatyk posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowania użytkowe, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe), projektuje bazy danych oraz strony www i ich oprogramowanie, programuje.

W cyklu kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne takie jak: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych i język angielski zawodowy, a także matematyka i informatyka na poziomie rozszerzonym oraz 4-tygodniowa praktyka zawodowa w firmach związanych z branżą.

W zawodzie technik informatyk wyodrębniono trzy kwalifikacje:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Technik informatyk, potwierdzając egzaminem teoretycznym i praktycznym kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach:

Kwalifikacja E.12:
Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

Kwalifikacja E.13:
Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

Kwalifikacja E.14:
Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy
danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu informatyk oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki, można znaleźć w podstawie programowej nauczania oraz w programie nauczania dla zawodu technik informatyk (351204).

Cykl nauczania dla zawodu technika informatyka wynosi:

 • w technikum – 4 lata
 • w szkole policealnej – 2 lata (4 semestry) 


Zawód: technik tyfloinformatyk

Tyfloinformatyk to specjalista z zakresu technologii wspomagającej, czyli osoba, która ma wiedzę na temat aktualnego poziomu rozwoju tej technologii, potrafi dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania.

Technik tyfloinformatyk może podjąć pracę jako osoba prowadząca szkolenie dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego. Szkoleń takich potrzebują zarówno osoby niewidome i słabowidzące, które zaczynają pracować na komputerze (uczniowie, studenci), jak i osoby pracujące na komputerze od dłuższego czasu, które straciły wzrok lub ich wzrok ulega pogorszeniu (pracownicy, emeryci). Należy dodać, że instytucje, które współfinansują sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku, często oferują swoim beneficjentom również finansowanie szkoleń z zakresu technologii wspomagającej.

Technik tyfloinformatyk może też służyć pomocą pracodawcom przygotowującym skomputeryzowane stanowiska pracy dla osób z dysfunkcją wzroku (telemarketing, biura, urzędy). Może również współpracować z podmiotami odpowiedzialnymi za edukację osób niewidomych, takimi jak szkoły integracyjne (szkolenie uczniów i nauczycieli), czy wyższe uczelnie, które ostatnio dużą wagę przywiązują do zapewnienia niepełnosprawnym studentom odpowiednich warunków do nauki.

Należy zwrócić uwagę, że absolwenci kierunków informatycznych studiów wyższych nie posiadają kwalifikacji w zakresie technologii wspomagającej, gdyż treści te są bardzo specjalistycznym wycinkiem wiedzy informatycznej.

W zawodzie tyfloinformatyk wyodrębniono 1 kwalifikację: E.11–Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową.

W cyklu kształcenia realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne takie jak: systemy i sieci komputerowe, technologie brajlowskie, urządzenia mówiące, oprogramowanie udźwiękowiające, oprogramowanie powiększające, administrowanie systemami operacyjnymi i język angielski zawodowy oraz 4-tygodniowa praktyka zawodowa w firmach związanych z branżą.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
 • konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej
 • prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi

Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu tyfloinformatyk oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki, można znaleźć w podstawie programowej nauczania
oraz w programie nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk (351204)

Cykl nauczania dla zawodu technika tyfoinformatyka wynosi:
w szkole policealnej – 2 lata (4 semestry)


Zawód: technik administracji

Uczniowie/słuchacze zdobywają w trakcie nauki umiejętności w zakresie następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego

Szczegółowe informacje o treściach nauczania dla zawodu technik administracji oraz umiejętnościach kształconych w trakcie nauki, można znaleźć w podstawie programowej zatwierdzonej przez MEN.